Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuSytuacja społeczno-gospodarcza Uzbekistanu w I półroczu 2016 roku

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Jacek Michalski | 2016-11-17 12:26:09
informacja

Informacja

1. Produkt Krajowy Brutto

Wg danych Państwowego Komitetu ds. Statystyki, w I półroczu 2016 roku PKB Uzbekistanu osiągnął poziom 83.966,3 mld UZS, a jego wzrost wyniósł 7,8%. Wg oficjalnego kursu na koniec czerwca 2016 r. gdzie 1 USD = 2.943,46 UZS, PKB wyniósł ok. 28.526,39 mln USD. 79,1% PKB wygenerował sektor niepaństwowy, a 20,9% – sektor państwowy. W strukturze PKB 11,4% stanowiły podatki na towary, 88,6% - wartość dodana sektorów przemysłu, z czego 57,6% - w usługach, 33,6% - w przemyśle i budownictwie, 8,8% - w rolnictwie, gospodarce leśnej i rybołówstwie. W przekroju terytorialnym największy wzrost PKB odnotowano w Republice Karakalpakstanu (dynamika 121,2%), Taszkencie (111,4%), obwodzie Samarkandzkim (110,2%) i Dżyzakskim (109,5%), najmniejszy – w obwodzie Andiżańskim (95,5%) i Chorezmskim (103,7%). Największy wzrost PKB per capita odnotowano w Republice Karakalpakstanu (119,3%) i w Taszkencie (110,3%), najmniejszy – w obwodzie Andiżańskim (93,7%) i Chorezmskim (101,8%).

Uwzględniając liczbę ludności Uzbekistanu na dzień 1.07.2016 r. (31.807 tys. osób – wstępne dane), dochód narodowy na osobę w pierwszym półroczu 2016 r. wynosił ok. 896 USD.

 

2. Budżet Państwa

W informatorze statystycznym dane nie zostały opublikowane. Wg informacji Ministerstwa Finansów RU (opublikowana na www.uzdaily.uz/articles-id-29555.htm) budżet Uzbekistanu w I półroczu 2016 r. został zrealizowany z proficytem w wysokości 60,7 mld UZS, dochody budżetu w tym okresie przekroczyły 19,105 trl UZS, a wydatki – 19,044 trl UZS. Około 9,783 trl UZS pochodziło z podatków pośrednich, 4,735 trl UZS – z podatków bezpośrednich i 2,447 trl UZS – z płatności od zasobów oraz z podatków majątkowych. Wydatki na cele socjalne wyniosły 11,389 trl UZS, na gospodarkę - przekroczyły 1,791 trl UZS, a na finansowanie zcentrolizowanych inwestycji – 1,06 trl UZS.

 

3. Zadłużenie zagraniczne

Oficjalnie dane dotyczące zadłużenia zagranicznego nie są publikowane.

 

4. Inflacja

Oficjalnie dane dotyczące inflacji zostały opublikowane tylko częściowo. W okresie styczeń – czerwiec 2016 r. w porównania do grudnia 2015 r. ceny artykułów konsumpcyjnych wzrosły o 2,5%.

Natomiast według danych Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju inflacja w Uzbekistanie w całym 2016 r. wyniesie 9% (https://www.uzdaily.uz/articles-id-28596.htm).

Ceny producentów produkcji przemysłowej w I pólroczu br. wzrosły o 8,9% (w I-II 2015 r. – 5%). Największy wpływ na wzrost cen producentów produkcji przemysłowej miał wzrost w produkcji niemetalicznych produktów mineralnych (dynamika 139,4%), w produkcji napojów (120,6%), w produkcji wyrobów metalowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (118,9%), w przemyśle urządzień elektrycznych (117,7%), w przemyśle spożywczym (107,8%), w produkcji wyrobów tekstylnych (106,8%), w przemyśle chemicznym (106%).

Największy wzrost cen dotyczył usług: finansowych (dynamika 121,2%), usług najmu (117,1%), usług komunalnych (116,6%), ochrony zdrowia (115,7%), napraw i obsługi sprzętu technologicznego (114,7%), handlu (114,1%), łączności i informatycznych (111,4%), usług indywidualnych (113,9%), usług w zakresie architektury i inżynierii, badań technicznych i analiz (112,6%) oraz transportowych (109,1%).

 

5. Bezrobocie i dochody ludności

a/ Liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy jako osoby poszukujące pracy wynosiła na koniec czerwca 2016 r. 5,8 tys. (w czerwcu 2015 r. – 5,2 tys. osób, 2014 r. – 9,4 tys.). W okresie I półrocza 2016 r. liczba osób poszukujących pracy wynosiła (liczona zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów RU nr. 106 z dn. 24.05.2007 r.) 725,1 tys. osób, czyli 5,2% ludności aktywnej zawodowo. Łączna liczba ludności Uzbekistanu wynosiła na dzień 1.07.2016 r. 31.807 tys. osób.

Liczba osób zatrudnionych w gospodarce narodowej Uzbekistanu wynosiła w I półroczu br. 13.191,5 tys. osób (wzrost o 1,8% w porównaniu z okresem I-VI 2015 r.).

Wg wstępnych danych, w okresie sprawozdawczym do Uzbekistanu przybyło 72 tys. osób, a wyemigrowało – 84,4 tys. osób. (Migracja zarobkowa obywateli Uzbekistanu odbywa się w dalszym ciągu głównie do Rosji i Kazachstanu – WPHI; zwiększa się także zainteresowanie migracją do Europy, w tym do Polski).

 

b/ Informacje nt. dochodów ludności Uzbekistanu w I półroczu 2016 r. w „Przeglądzie statystycznym RU za pierwsze półrocze 2016 roku” nie zostały opublikowane. W omawianym okresie minimalna pensja w kraju wynosiła 130.240 UZS, a minimalna emerytura – 254.730 UZS.

 

6. Przemysł, podmioty gospodarcze

a/ Produkcja przemysłowa Uzbekistanu w okresie 6 miesięcy 2016 roku osiągnęła poziom 50.897,9 mld UZS i była większa o 4,7% w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. Elektroenergetyka wygenerowała 4.954,3 mld UZS (dynamika 103,5%), przemysł przetwórczy – 39.999,3 mld UZS (dynamika 104,8%), z czego: przemysł spożywczy – 11.460,4 mld UZS (113,6%), produkcja wyrobów skórzanych i tekstylnych oraz ubrań – 8.925 mld UZS (116,6%), przemysł drzewny i celulozowo-papierniczy – 950,6 mld UZS (115,5%), poligrafia i odtworzenie materiałów z nośników informacji – 458,4 mld UZS (120,9%), produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – 1.420,8 mld UZS (99,2%), przemysł chemiczny i gumowy – 4.115,5 mld UZS (129%), produkcja wyrobów farmaceutycznych oraz leków – 386 mld UZS (124%), innych produktów niemetalowych – 2.910,6 mld UZS (113,9%), metalurgia – 3.610,9 mld UZS (105,7%), przemysł maszynowy i obróbki metali – 5.182,3 mld UZS (68%); sektor wydobyczy wygenerował 5.569 mld UZS (105,1%), z czego wydobycie węgla, węgla brunatnego, ropy naftowej i gazu ziemnego – 3.166,6 mld UZS (105,4%), wydobycie rud metali – 1.699,6 mld UZS (101,9%) oraz inne – 439,5 mld UZS (121%). Udział poszczególnych sektorów w produkcji przemysłowej kształtował się następująco: górnictwo i wydobycie – 10,9%, przetwórstwo – 78,6%, elektroenergetyka – 9,8%, wodociąg, kanalizacja, składowanie odpadów i recykling – 0,7%.

Towarów konsumpcyjnych wyprodukowano na sumę 20.677,4 mld UZS (dynamika 102,3%), z czego artykułów spożywczych na sumę 10.504,5 mld UZS (116,5%) i przemysłowych na sumę 10.172,9 mld UZS (90,8%). Informacje nt. szczegółów wzrostu/spadku w poszczególnych sektorach przemysłu w obecnym informatorze nie zostały opublikowane.

Najwięcej produkcji przemysłowej (na sumę 9.055,4 mld UZS) wyprodukowano w Taszkencie (dynamika 113,6%), najmniej – w obwodzie Dżizakskim (789,6 mld UZS, dynamika 113,7%) i w obwodzie Surhandarjinskim (977,2 mld UZS, dynamika 105,6%); artykułów konsumpcyjnych najwięcej wyprodukowano w Taszkencie (4.393,9 mld UZS, dynamika 112,7%), najmniej – w obwodzie Surhandarjinskim (415,6 mld UZS, dynamika 114,6%) i w Republice Karakalpakstanu (418,5 mld UZS, dynamika 126,6%).

 

b/ Wg stanu na dzień 1 lipca 2016 roku w Uzbekistanie było zarejestrowanych ogółem (bez udziału gospodarstw farmerskich) 283,5 tys. przedsiębiorstw i organizacji. W okresie sprawozdawczym powstało 17 tys. nowych podmiotów, a 12,2 tys. zostało zlikwidowanych.

Z 283,5 tys. zarejestrowanych osób prawnych 13,7% należało do skarbu państwa, 86,3% stanowiło własność niepaństwową, z których 29% – własność prywatną, 1,8% – stanowiły przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego. 23,8% zarejestrowanych przedsiębiorstw prowadziło działalność w sektorze handłu, 20,4% – w przemyśle, 9,8% – w budownictwie.

Na dzień 1 lipca 2016 roku zarejestrowanych było 231.125 małych podmiotów gospodarczych i tzw. mikro-firm. W ciągu 6 miesięcy 2016 roku utworzono 16,4 tys. takich podmiotów, zlikwidowano – 11,4 tys. Mała przedsiębiorczość wygenerowała w tym czasie 46% PKB, 41,9% produkcji przemysłowej, 97,7% produkcji rolno-spożywczej, 69,5% robót budowlanych, 89,8% usług handlu detalicznego, 59,8% płatnych usług.

 

7. Działalność inwestycyjna i budownictwo

a/ Ogółem, w pierwszym półroczu 2016 roku w gospodarkę Uzbekistanu zainwestowano 22.304,8 mld UZS tj. o 11,8% więcej niż w analogicznym okresie 2015 roku. W ekwiwalencie dolarowym wartość inwestycji wyniosła 7,8 mld USD. 5% inwestycji finansowano z Budżetu Państwa, 5,3% – z funduszy państwowych, 51,5% – ze środków przedsiębiorstw i ludności, 23% – z inwestycji i kredytów zagranicznych, 11,2% – z kredytów bankowych i innych, 3,1% – z Funduszu Rekonstrukcji i Rozwoju oraz 0,9% – stanowiły środki Funduszu Rozwoju Sportu Dziecięcego.

18,2% środków inwestycyjnych skierowano do sektora państwowego, 81,8% – do sektora niepaństwowego.

Z kwoty 22.304,8 mld UZS inwestycji w środki trwałe 794,4 mld UZS (3,6% od calkowitych inwestycji) przeznaczono na: rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo, 3.626 mld UZS (16,3%) – na sektor wydobyczy (z czego 130,2 mld UZS (0,6%) – wydobycie węgla kamiennego i węgla brunatnego, 3.242,4 mld UZS (14,5%) – wydobycie ropy naftowej i gazu, 80,4 mld UZS (0,4%) – wydobycie rud metali); 3.170,9 mld UZS (14,2%) przeznaczono na przetwórstwo (z czego 458,7 mld UZS (2,1%) – na przemysł spożywczy, 467,5 mld UZS (2,1%) – na produkcję wyrobów tekstylnych i ubrań, 457,4 mld UZS (2%) – na przemysł chemiczny, 154,6 mld UZS (0,7%) – na produkcję wyrobów gumowych i sztucznych, 409,1 mld UZS (1,8%) – na niemetalowe wyroby minerałowe, 340,1 mld UZS (1,5%) – na metalurgię, 177,2 mld UZS (0,7%) – na wyroby metalowe, 182,3 mld UZS (0,8%) – na sprzęt transportowy); 1.007,4 mld UZS (4,5%) – na elektroenergetykę, 251,6 mld UZS (1,1%) – na wodociągi, kanalizację, składowanie odpadów i recykling, 1.321,7 mld UZS (5,9%) – na budownictwo, 1.080,8 mld UZS (4,9%) – na handel i naprawy pojazdów, 2.215,8 mld UZS (9,9%) – na transport i magazynowanie, 584,3 mld UZS (2,6%) – na komunikację i łącznoćś, 181,1 mld UZS (0,8%) – na działalność finansowo-ubespieczeniową, 265,8 mld UZS (1,2%) – na działalnosć zawodową, naukową i techniczną, 711,5 mld UZS (3,2%) – na edukację, 491 mld UZS (2,2%) – na ochronę zdrowia, 201,2 mld UZS (0,9%) – na sztukę, razrywkę i wypoczynek, 4.976,8 mld UZS (22,3%) – na budownictwo mieszkaniowe oraz 1.244 mld UZS (5,6%) – inne.

Z 5.131,6 mld UZS inwestycji zagranicznych pozyskanych w I połowie 2016 roku, 3.572,6 mld UZS stanowiły kredyty. Największymi beneficjentami środków pochodzących z inwestycji zagranicznych były: obwód Bucharski (18%), obwód Kaszkadarjinski (16,9%) Karakałpacja (16,5%) oraz Taszkent (16,4%); najmniejszymi: obwód Dżizakski (1%), obwód Syrdarjinski (0,8%) i obwód Chorezmski (0,8%). 32,7% inwestycji i kredytów zagranicznych wykorzystano w sektorze wydobyczym, 1,5% – w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie, 4,8% – w produkcji artykułów sporzywczych, napojów i wyrobów tytoniowych, 4,9% – w produkcji wyrobów tekstylnych i ubrań, 1,7% – w produkcji chemicznej, 2,6% – w produkcji niemetalowych wyrobów minerałowych, 13,2% – w elektroeneretyce, 1,7% – w sektorze wodociągów, kanalizacji, składowania odpadów i recyklingu, 2,2% – w budownictwie, 2,7% – w handlu i naprawach pojazdów, 14,3% – w transporcie i magazynowaniu, 8,2% – w informatyce i łączności, 0,9% – w edukacji, 8,6% – inne.

 

b/ W okresie I-VI 2016 roku wykonano robót budowlanych na sumę 14.324,3 mld UZS, czyli o 17,5% więcej niż w tym samym okresie 2015 roku. 80% robót przypadało na nowe budownictwo, rekonstrukcję, rozbudowę i przekształcanie przedsiębiorstw. 44% prac budowlanych zrealizowano w obiektach stanowiących prywatną własność obywateli, 31,2% – własność stowarzyszeń gospodarczych, 15,7% – własność przedsiębiorstw typu joint venture, obcokrajowców i przedsiębiorstw zagranicznych, 4,9% – własność państwową oraz 4,2% – inną własność. W okresie styczeń – czerwiec 2016 roku oddano do eksploatacji 42,4 tys. mieszkań o łącznej powierzchni 5.967,9 tys. m2 (dynamika 112,5% w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r.), z czego 4.389,5 tys. m2 na terenach wiejskich (dynamika 120,1%).

 

8. Transport

a/ W styczniu – czerwcu 2016 r. wielkość przewozów towarowych wszystkimi rodzajami transportu wyniosła ogółem 691,5 mln ton (dynamika 104,9%), w tym: transportem samochodowym – 625,8 mln ton (104,8%), rurociągami – 32,4 mln ton (111,4%), transportem kolejowym – 33,3 mln ton (100,3%) oraz lotniczym – 12,4 tys. ton (123%).

 

b/ W I połowie 2016 r. wszystkimi środkami transportu przewieziono ogółem 3.690,6 mln pasażerów (dynamika 104,8%), w tym: transportem samochodowym – 3.649,2 mln osób (105%), koleją – 11 mln osób (104,6%), transportem lotniczym – 1 mln osób (91,8%) oraz elektrycznymi środkami transportu miejskiego – 29,4 mln osób (87,2%).

 

9. Handel detaliczny i usługi

a/ Obroty handlu detalicznego w pierwszej połowie 2016 roku wyniosły ogółem 40.238 mld UZS i były o 14,1% wyższe w porównaniu z tym samym okresem 2015 roku. W obrotach handlu detalicznego 52,3 mld UZS przypadało na przedsiębiorstwa państwowe (dynamika 107,2%), a 40.185,7 mld UZS obrotów zrealizowały przedsiębiorstwa inne niż państwowe (dynamika 117,4%), z czego 30.061,6 mld UZS zrealizował handel prywatny (dynamika 124%). W obrotach handlu detalicznego największy udział miał Taszkent (8.604,7 mld UZS – dynamika 112,2%) i obwód Taszkencki (4.337,7 mld UZS – dynamika 113,8%), najmniejszy – obwód Syrdariński (729,5 mld UZS – 110,3%), Karakałpacja (1.338,5 mld UZS – 115,5%) i obwód Dżizakski (1.347,3 mld UZS – 114,2%). W przeliczeniu na jednego mieszkańca obroty handlu detalicznego w Taszkencie wynosiły 3.586,2 tys. UZS (największe), natomiast w Karakałpacji – 745 tys. UZS (najniższe).

 

b/ Ogólna wartość usług rynkowych wyniosła 41.626,9 mld UZS (112,9%). 29,1% usług rynkowych stanowiły usługi transportowo-logistyczne, 28,2% – usługi w sektorze handlu, 11,2% – finansowe, 6,9% – łączności i informatyczne, 3,6% – w nieruchomości, 3,4% – edukacyjne, 3,4% – uslugi indywidualne, 3% – żywienia zbiorowego, 2,4% – naprawy komputerów i sprzętu AGD, 1,5% – ochrony zdrowia, 2,3% – najmu, 1,5% – ochrony zdrowia oraz 1,2% – działalności w zakresie architektury i inżynierii, badań i analizy technicznej. Najwięcej płatnych usług dla ludności zrealizowano w Taszkencie (na kwotę 12.922,4 mld UZS – dynamika 113,5%), najmniej – w obwodzie Syrdaryńskim (541,7 mld UZS – dynamika 114,7%).

 

10. Rolnictwo

Wartość produkcji rolnej brutto w cenach bieżących wyniosła na koniec czerwca 2016 roku 20.208,4 mld UZS i była wyższa o 6,8% niż w tym samym okresie 2015 r. Wyprodukowano produkcji roślinnej na sumę 11.664,3 mld UZS (dynamika 106,8%) oraz zwierzęcej na sumę 8.162,2 mld UZS (106,8%). Udział produkcji roślinnej w ogóle produkcji rolnej stanowił 57,7%. W strukturze produkcji rolnej dominowały rodzinne przedsiębiorstwa rolne (74,8%), farmerskie gospodarstwa rolne (23,2%) oraz tzw. przedsiębiorstwa rolne (2%). Całkowita powierzchnia zasiewów w I połowie br. wynosiła 3.686,7 tys. ha, z czego 45,5% stanowiły zboża, 36,1% – uprawy techniczne, w tym 34,3% – bawełna, 2,3% – ziemniaki, 5,6% – warzywa, 1,6% – uprawy basztanowe oraz 8,9% – uprawy paszowe. Na dzień 1 lipca 2016 r. we wszystkich rodzajach gospodarstw rolnych zebrano 5.893,7 tys. ton zbóż, z czego 5.777,6 tys. ton pszenicy, 1.457,5 tys. ton ziemniaków, 2.863,5 tys. ton warzyw, 176,6 tys. ton basztanowych, 906,7 tys. ton owoców oraz 26,6 tys. ton winogron. Na dzień 1 lipca 2016 r. pogłowie bydła rogatego we wszystkich rodzajach gospodarstw rolnych wynosiło 11.685,4 tys. szt. (dynamika 105,6%), w tym krów – 4.274,4 (102,7%); owiec i kóz – 19.866,3 tys. szt. (103,9%), trzody chlewnej – brak danych, koni – 218,9 tys. szt. (102,2%), drobiu – 63.648,4 tys. szt. (107,9%). We wszystkich rodzajach gospodarstw rolnych wyprodukowano 1.008,1 tys. tony mięsa w żywej wadze (106,8%), 4.205,5 tys. tony mleka (107,1%), 3.065,8 mln szt. jaj (109,1%), 19.362 tys. ton wełny (105,4%), 913,2 tys. szt. skór karakułowych (104,4%). Najwięcej produkcji rolnej wyprodukowano w obwodzie Fergańskim (2.513,7 mld UZS, dynamika 107,1%), Taszkenckim (2.424,6 mld UZS, dynamika 106,8%) i Andiżańskim (2.142,7 mld UZS, dynamika 107%), najmniej – w Karakałpacji (395 mld UZS, dynamika 108,2%).

 

11. Handel zagraniczny

a/ Obroty handlu zagranicznego Uzbekistanu w pierwszej połowie 2016 roku osiągnęły poziom 11.613,5 mln USD (I-VI 2015 r. – 12.635,2 mln USD), w tym eksport – 6.027,6 mln USD (w 2015 – 6.359,3 mln USD) oraz import – 5.585,9 mln USD (w 2015 r. 6.275,9 mln USD). 36,5% obrotów, 39,2% eksportu i 33,6% importu przypadało na kraje WNP. Saldo bilansu handlowego Uzbekistanu było dodatnie i wynosiło 441,7 mln USD. W strukturze eksportu dominowały: usługi – 26,2% (w analogicznym okresie 2015 r. – 24,1%), nośniki energii i produkty ropopochodne – 14,1% (24,7%), artykuły spożywcze – 11,2% (10,9%), wyroby przemysłu chemicznego – 7,9% (5,1%), metale żelazne i kolorowe – 5,6% (6,5%), włókno bawełniane – 5,1% (5,4%), maszyny i urządzenia – 1,3% (0,9%), inne – 28,6% (22,4%); w strukturze importu dominowały: maszyny i urządzenia – 39,8% (w analogicznym okresie 2015 r. - 42,7%), produkcja chemiczna – 19,1% (17,6%), artykuły spożywcze – 12,6% (13,5%), metale żelazne i kolorowe – 7,1% (7,3%), usługi – 6,5% (6,4%), nośniki energii i produkty ropopochodne – 4,8% (5,4%), oraz inne – 10,1% (7,1%). Największymi partnerami handlowymi Uzbekistanu w eksporcie były: Chiny (1.050,4 mln USD, dynamika 94,1%), Rosja (904 mln USD, 117%), Kazachstan (638,9 mln USD, 67,1%), Turcja (365,8 mln USD, 94,9%), Afganistan (282,9 mln USD, 114%), Iran (140 mln USD, 73,8%), Korea (103,7 mln USD, 141,5%), Tadżykistan (88,1 mln USD, 121,5%), Francja (66,4 mln USD, 95,3%), Kirgistan (60,1 mln USD, 110,1%), Turkmenistan (52,7 mln USD, 87,1%), USA (30,5 mln USD, 2,3-krotnyj wzrost), Zjednoczone Emiraty Arabskie (28,9 mln USD, 172%), Łotwa (28,8 mln USD, 155,7%), Ukraina (23,3 mln USD, 61,5%), Indie (22,7 mln USD, 145,5%), Niemcy (17 mln USD, 120,6%); w imporcie: Rosja (1.117,8 mln USD, dynamika 88%), Chiny (1.039,9 mln USD, 90,8%), Kazachstan (440,4 mln USD, 100,2%), Korea (404,7 mln USD, 50,3%), Niemcy (250,3 mln USD, 103%), Turcja (231,8 mln USD, 106,7%), Indie (161,8 mln USD, 123,9%), Brazylia (161,1 mln USD, 92,1%), Łotwa (132 mln USD, 199,4%), Japonia (117,3 mln USD, 145,5%), Litwa (114,4 mln USD, 64,8%), Ukraina (100,4 mln USD, 56,8%), Zjednoczone Emiraty Arabskie (92,2 mln USD, 192,5%), Szwajcaria (87,6 mln USD, 2,1-krotny wzrost), USA (79,6 mln USD, 86,8%), Francja (79,1 mln USD, 106,9%), Włochy (69,6 mln USD, 97,6%), Turkmenistan (64,2 mln USD, 60,4%).

 

b/ Wg uzbekistańskich danych statystycznych, obroty handlowe Polski z Uzbekistanem wyniosły 54 mln USD (dynamika 77%), z czego eksport do Polski wyniósł 11,6 mln USD (82,3%), import – 42,4 mln USD (75,7%).

 

c/ Wg polskich danych statystycznych obroty handlowe między obu krajami wyniosły 63,18 mln USD (dynamika 93%), polski eksport – 48,27 mln USD (88%), import – 14,91 mln USD (111%). W polskim eksporcie dominują odpowiednio: zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego (ponad 25%), produkty przemysłu chemicznego i pokrewnych (20%), wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych (ponad 12%), urządzenia mechaniczne i elektryczne, do rejestracji i odbioru dźwięku (ponad 11%), pojazdy, statki powietrzne i pływające oraz produkty pochodzenia roślinnego (prawie 9%).

 

12. Kursy walut

Na dzień 30 czerwca 2016 roku oficjalne kursy walut Banku Centralnego RU kształtowały się następująco: 1 USD = 2.943,46 UZS (na koniec czerwca 2015 r. – 2.555,6 UZS, na koniec czerwca 2014 r. – 2.312,3 UZS) oraz 1 EUR = 3.334,25 UZS (odpowiednio 2.873,61 UZS oraz 3.141,91 UZS).

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Płotki przeciwśniegowe

Płotki śniegowe montujemy by zapobiec zrywaniu lub deformacji rynny w skrajnych wypadku i regionó...
Polska - POZNAŃ 2021-05-05 Dodał: Marcin Ciesielski Produkcja metalowych wyrobów gotowych Zobacz ofertę

Rynny aluminiowe

Do zalet rynien aluminiowych można zaliczyć wcześniej wspomniana lekkość. Aluminium należy do sur...
Polska - POZNAŃ 2021-05-05 Dodał: Marcin Ciesielski Produkcja metalowych wyrobów gotowych Zobacz ofertę

Rynny miedziane

Najpopularniejszymi materiałami stosowanymi do produkcji orynnowań są stal, aluminium oraz właśni...
Polska - POZNAŃ 2021-05-05 Dodał: Marcin Ciesielski Produkcja metalowych wyrobów gotowych Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert