Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuSytuacja społeczno-gospodarcza Republiki Tadżykistanu w I półroczu 2016 roku

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Jacek Michalski | 2016-11-17 12:23:03
informacja

Informacja

1. Produkt Krajowy Brutto

Według szacunków Agencji ds. Statystyki przy Prezydencie Republiki Tadżykistanu, w okresie styczeń-czerwiec br. PKB RT osiągnął poziom 21.979,3 mln TJS i był wyższy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 6,6% (w I półroczu 2015 r. wzrost ten wynosił 6,4%). Największy udział w PKB miały odpowiednio: handel, naprawy samochodów, AGD i urządzeń użytku osobistego, usługi hotelarskie i restauracyjne (16,8%), przemysł, w tym energetyka (16%), transport, łączność i usługi magazynowe (13,4%), podatki (13,1%), rolnictwo, łowiectwo, gospodarka leśna, rybołówstwo (12,2%), budownictwo (11,5%), administracja państwowa i obowiązkowe ubezpieczenia socjalne (5,7%), edukacja (4,8%), usługi komunalne, socjalne i personalne (3,6%), ochrona zdrowia i pokrewne usługi socjalne (2,1%), działalność finansowa i operacje na rynku nieruchomości (0,8%).

 

2. Budżet

Według szacunków, wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń-maj br. zamknęło się kwotą 6.121,9 mln TJS i stanowiło 95,2% skorygowanego planu budżetowego na ten okres. Wydatki z budżetu w ciągu 5 miesięcy br. wyniosły 6.277,5 mln TJS (wzrost o 1.640,2 mln TJS w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r.), deficyt budżetowy wyniósł -155,6 mln TJS. Udział podatków w części dochodowej budżetu wyniósł 71,6% (w I-V 2015 r. – 78,4%). W strukturze wydatków budżetowych 19,7% stanowiły wydatki na sektor paliwowo-energetyczny, 16,8% – wydatki na oświatę, 16,5% – na ubezpieczenia socjalne i ochronę socjalną, 7,4% – na administrację państwową i zarządzanie, 6,4% – na ochronę zdrowia, 6,3% – na gospodarkę komunalno-mieszkaniową, ekologię i gospodarkę leśną, 5,4% – na transport i komunikację, 3% – na rolnictwo, rybołówstwo i myślistwo, 2,9% – na kulturę i sport, 1,4% – na przemysł i budownictwo.

 

3. Inflacja

a/ W okresie od początku b. roku do końca czerwca 2016 r. CPI wyniosło 103,1%, w tym: na artykuły spożywcze – 103%, na przemysłowe – 103%, a na płatne usługi – 103,4%. W czerwcu br. CPI wyniosło 100,3%, w tym: na artykuły spożywcze – 100,6%, na towary przemysłowe – 100,3% i płatne usługi – 99,3%.

b/ Od początku 2016 r., PPI wyniosło 103,4%, w tym: w sektorze wydobywczym – 118,6%, w przemyśle przetwórczym – 100,8% i w energetyce – 100%. Natomiast, w czerwcu br. PPI wyniosło 100,1%, w tym w sektorze wydobywczym 101,4%, w przetwórstwie – 99,8%, w produkcji i dystrybucji energii elektrycznej, gazu i wody – 100%.

W okresie styczeń – czerwiec 2016 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. CPI wynosiło 105,7%, PPI – 104,8%, ceny producentów produkcji rolnej spadły o 4%, taryfy na przewozy towarowe wzrosły o 8,3%, ceny sprzedanych materiałów budowlanych wzrosły o 1,2%.

 

4. Bezrobocie, wynagrodzenia i dochody ludności

a/ Na koniec maja br. oficjalnie statusem bezrobotnego legitymowało się 55,8 tys. osób tj. 2,4% aktywnej zawodowo ludności (osoby zarejestrowane w Agencji Zatrudnienia Ludności). W maju br. w porównaniu z kwietniem br. bezrobocie wzrosło o 1,5%.

b/ Średniomiesięczna nominalna płaca pracowników najemnych w gospodarce narodowej wyniosła w maju br. 910,44 TJS i zmniejszyła się w stosunku do kwietnia 2016 r. o 2,5%, natomiast w stosunku do maja 2015 r. wzrosła o 5,6%. Minimalna płaca w maju br. wynosiła 250 TJS. W sektorze produkcyjnym najniższy poziom płac odnotowano w rolnictwie i leśnictwie (276,94 TJS), a najwyższy w przemyśle wydobywczym (2.203,6 TJS) i w budownictwie (1.944,21 TJS); ogółem, średnia płaca w sektorze produkcyjnym wynosiła 839,16 TJS (w porównaniu z majem 2015 r. wzrost o 13,5%). W sektorze usług płace kształtowały się następująco: w transporcie, logistyce i łączności – 2.352,4 TJS, w usługach finansowych – 2.163,65 TJS, w hotelarstwie i usługach restauracyjnych – 1.086,03 TJS; średnia miesięczna płaca w sektorze usług wynosiła 942,39 TJS (w porównaniu z majem 2015 r. wzrost o 2,5%). Na koniec maja br. zadłużenie z tytułu zaległych wynagrodzeń, z uwzględnieniem lat ubiegłych, wyniosło ogółem 20.308,7 tys. TJS , z czego 37,1% dotyczyło roku bieżącego.

c/ Nominalne dochody ludności w okresie styczeń – maj br. wynosiły 10.326,4 mln TJS i w porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku zwiększyły się o 6,5%, natomiast realne dochody ludności zwiększyły się o 5,4%.

 

5. Przemysł

W okresie styczeń - czerwiec br. wartość wyprodukowanej produkcji przemysłowej wyniosła w cenach bieżących 6.363,2 mln TJS (dynamika 112,1%). W strukturze przemysłu dominującą rolę odgrywał przemysł przetwórczy (60,1%), a następnie sektor energetyczny (22%) i wydobywczy (17,9%). Najwyższą dynamikę wzrostu odnotowano w sektorze wydobywczym (1,5-krotny wzrost), dzięki 1,6-krotnemu wzrostowi wydobycia surowców nieenergetycznych; wydobycie surowców energetycznych zwiększyło się o 36,2%. O 3,4% wzrosła produkcja i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i wody, a o 8,1% produkcja przemysłu przetwórczego. W przemyśle przetwórczym najwyższą dynamiką wzrostu charakteryzowały się: produkcja urządzeń elektrycznych (149,1%), obróbka i produkcja wyrobów z drewna (144,9%), produkcja innych niemetalowych produktów mineralnych (136,2%), produkcja skór i wyrobów z nich oraz obuwia (132,2%), produkcja wyrobów gumowych i tworzyw sztucznych (131,1%), produkcja chemiczna (128,7%), produkcja pojazdów i urządzień (127,1%), produkcja maszyn i urządzeń (109,4%), produkcja gotowych wyrobów metalurgicznych (107,2%), produkcja wyrobów naftowych (103,4%), produkcja artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych (101,6%); najniższą: produkcja celulozowo-papiernicza, wydawnicza i poligraficzna (81,9%), produkcja wyrobów tekstylnych (73,2%).

 

6. Działalność inwestycyjna i budownictwo

W okresie styczeń-czerwec 2016 r. łączna wartość nakładów inwestycyjnych (w cenach bieżących) wyniosła 4.860,7 mln TJS (dynamika 118,9%). 68% nakładów inwestycyjnych przeznaczono na cele produkcyjne, 32% – na cele pozaprodukcyjne. Z kwoty 3.306,9 mln TJS nakładów produkcyjnych, 1.881,8 mln TJS skierowano na inwestycje w sektorze energii elektrycznej, gazu i wody (dynamika 125%), 769,3 mln TJS na przemysł przetwórczy (200%), 341,2 mln TJS wydatkowano na transport i łączność (110,3%) i 179,1 mln TJS na wydobycie kopalin (1,9-krotny wzrost). Z kolei z kwoty 1.553,8 mln TJS na cele pozaprodukcyjne, 114,6 mln TJS przeznaczono na administrację państwową, obronność i ubezpieczenia społeczne (2,2-krotny wzrost), 320,8 mln TJS na edukację (2,7-krotny wzrost), 828 mln TJS przeznaczono na budowę innych obiektów nieprodukcyjnych (70,7%), 191,5 mln TJS na różnego rodzaju usługi komunalne i personalne (102,3%), 94,7 mln TJS na ochronę zdrowia (97,8%), 4,2 mln TJS na hotelarstwo i gastronomię (dynamika 42,3%).

W I półroczu br. przekazano do eksploatacji obiekty inwestycyjne o łącznej wartości 1.666,2 mln TJS. W omawianym okresie oddano do użytku domów mieszkalnych o powierzchni 357 tys. m2 (w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. dynamika 85,3%).

 

7. Transport

Ogółem wszystkimi rodzajami transportu przewieziono 34.248,5 tys. ton ładunków, czyli o 1,4% mniej niż w analogicznym okresie 2015 r. 34.247,6 tys. ton ładunków przewieziono transportem lądowym, z czego 2.941,6 tys. ton – transportem kolejowym i 31.306 tys. ton – transportem kołowym; 0,948 tys. ton przewieziono transportem lotniczym.

Poza tym, wszystkimi środkami transportu przewieziono ogółem 276.448,6 tys. pasażerów (dynamika 102,3%), z czego 99,9% stanowiły przewozy lądowe.

 

8. Handel i usługi

a/ W okresie styczeń - czerwiec br. wielkość sprzedaży detalicznej, napraw samochodów, AGD i przedmiotów użytku osobistego wyniosła 7.970,8 mln TJS (dynamika 103,4%), z której to kwoty 7.768,3 mln TJS stanowił handel detaliczny (103%). 4.033,8 mln TJS tj. 52% obrotów handlu detalicznego zrealizowano za pośrednictwem bazarów. Udział artykułów rolno – spożywczych w sprzedaży ogółem wyniósł 49%, a przemysłowych – 51%. Ponad 99,6% towarów zrealizował handel prywatny. Obroty handlu detalicznego w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły w sprawozdawczym okresie 919,4 TJS.

b/ Wartość zrealizowanych płatnych usług wyniosła 4.660,1 mln TJS (spadek o 2,8% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r.), z których 39,6% stanowiły usługi socjalno-bytowe, 18,7% – usługi transportu pasażerskiego, 14% – łączności, 10,9% – edukacyjne, 4,7% – medyczne, 0,7% – komunalne, 0,1% - gospodarki mieszkaniowej i 11,3% – inne.

 

9. Rolnictwo, gospodarka leśna, rybołówstwo

Ogólna wartość produkcji rolnej we wszystkich rodzajach gospodarstw rolnych w cenach bieżących wyniosła 5.298,2 mln TJS (dynamika 109,9%), w tym: produkcji roślinnej – 3.099,7 mln TJS (115,2%), a zwierzęcej – 2.198,5 mln TJS (103,2%). Ogółem wyprodukowano 586.926 ton zbóż, 181.788 ton ziemniaków, 481.004 ton warzyw, 154.396 ton basztanowych, 69.397 ton owoców i 1.494 tony winogron. Produkcja owoców zwiększyła się 2,3 razy. Na dzień 1.07.2016 r. pogłowie bydła rogatego wynosiło 2.220,5 tys. szt. (dynamika 102,7%), owiec i kóz – 5.503,7 tys. szt. (103,8%), drobiu – 4.974,7 tys. szt. (97,2%). Wyprodukowano 144.845 tys. szt. jaj (87,6%), 65,918 tys. ton mięsa (103,8%), 337,019 tys. ton mleka (102,5%), 4,355 tys. ton wełny (105,1%), 833,6 ton jedwabników (102,7%) oraz 533,1 ton miodu.

W omawianym okresie gospodarka leśna wygenerowała 1.023 tys. TJS, czyli o 2 razy więcej niż w analogicznym okresie 2015 roku; rybołówstwo wygenerowało 5,9 mln TJS (dynamika 106%).

 

10. Handel zagraniczny

a/ W pierwszym półroczu 2016 r. obroty handlu zagranicznego RT wyniosły 1.939,1 mln USD (spadek o 2,8%), w tym eksport – 439,4 mln USD (dynamika 104,4%), a import – 1.499,7 mln USD (95,2%). Bilans handlowy był ujemny i wyniósł -1.060,4 mln USD. Eksport do krajów WNP wyniósł w omawianym okresie 132,3 mln USD (dynamika 113,3%), import – 801,2 mln USD (84,6%), eksport do pozostałych krajów – 307,1 mln USD (101,1%), import – 698,5 mln USD (98,5%). W strukturze eksportu dominują dostawy: produktów mineralnych (27,4%), metali nieszlachetnych i wyrobów z metali nieszlachetnych (27,2%), kamieni i metali szlachetnych i półszlachetnych (15,5%), materiałów i wyrobów tekstylnych (14,1%), środków transportu, maszyn i urządzeń (7,6%) oraz produktów pochodzenia roślinnego (3,4%); 4,8% przypada na inne towary. W imporcie dominują natomiast: środki transportu, maszyny i urządzenia (25,1%), produkty mineralne (15,3%), metale nieszlachetne i wyroby z nich (11,9%), wyroby przemysłu chemicznego (11,5%), produkty pochodzenia roślinnego (10,4%), gotowe artykuły spożywcze (5,4%), drewno i wyroby z drewna (3,8%) oraz inne towary (16,6%).

Aktualnie, Tadżykistan utrzymuje kontakty handlowe z 99 krajami, w tym z 10 krajami WNP. Udział krajów WNP w ogólnych obrotach handlowych Tadżykistanu wynosi 41,8%. Największymi partnerami handlowymi Tadżykistanu w I półroczu br. były w eksporcie: Turcja (21,9%), Kazachstan (18,5%), Szwajcaria (15,5%), Rosja (8%), Afganistan (7,1%), Tajwan (5,9%), Pakistan (4,7%), Chiny (4,5%), Iran (3,2%), Zjednoczone Emiraty Arabskie (3%), Uzbekistan (2,4%), Włochy (1,3%), Kirgistan (0,9%); a w imporcie: Rosja (31,5%), Chiny (30,9%), Kazachstan (15,1%), Turcja (3,7%), Turkmenistan (3,6%), Iran (2,2%), Niemcy i Pakistan (po 1,4%), Uzbekistan (1,2%), Indie (0,9%), USA (0,8%), Zjednoczone Emiraty Arabskie i Ukraina (po 0,6%), Białoruś i Kirgistan (po 0,5%). Obroty handlowe z Polską wynosiły 3.450,5 tys. USD (dynamika 176,4%), z czego eksport do Polski – 81,7 tys. USD, import – 3.368,5 tys. USD.

b/ Wg polskich danych statystycznych, obroty handlowe między obu krajami wynosiły 3.084,3 tys. USD (dynamika 58%), z tego polski eksport do Tadżykistanu – 2.961,3 tys. USD (61%), import – 123 tys. USD (27%).

 

11. Kursy walut

W styczniu br. kurs USD wynosił 7,4567 TJS, kurs euro – 8,0973 TJS, w czerwcu br. kursy te wynosiły odpowiednio 7,8687 TJS i 8,8329 TJS.