Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuSytuacja społeczno-gospodarcza Uzbekistanu w I półroczu 2015 roku

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Tomasz Podsiedzik | 2015-12-21 21:06:22
uzbekistan, o‘zbekiston, gospodarka, społeczeństwo

1. Produkt Krajowy Brutto Wg danych Państwowego Komitetu ds. Statystyki, w I półroczu 2015 roku PKB Uzbekistanu osiągnął poziom 72.172,8 mld UZS, a jego wzrost wyniósł 8,1%.

Wg oficjalnego kursu na koniec czerwca 2015 r. gdzie 1 USD = 2 555,60 UZS, PKB wyniósł ok. 28.241,04 mln USD. 80,7% PKB wygenerował sektor niepaństwowy, a 19,3% - sektor państwowy. W strukturze PKB 52,9% stanowiły usługi, 35,1% - produkcja towarów oraz 12% - podatki na towary i operacje eksportowo-importowe. W przekroju terytorialnym największy wzrost PKB odnotowano w obwodzie Chorezmskim (dynamika 111,1%) i Samarkandzkim (110,5%), najmniejszy – w obwodzie Nowoijskim (103,1%), Syrdarińskim (104,4%) i Fergańskim (106,1%). Największy wzrost PKB per capita odnotowano w obwodzie Chorezmskim (109%) i w Taszkencie (108,7%), najmniejszy – w obwodzie Nawoijskim (101,7%).

Uwzględniając liczbę ludności Uzbekistanu na dzień 1.07.2015 r. (31.247,3 tys. osób - wstępne dane), dochód narodowy na osobę w pierwszym półroczu 2015 r. wynosił ok. 903 USD.

2. Budżet Państwa

W informatorze statystycznym dane nie zostały opublikowane. Wg informacji z posiedzenia Rady Ministrów RU, dotyczącego wyników gospodarczych Uzbekistanu w I półroczu 2015 roku (odbyło się 15 września br.), Budżet Uzbekistanu w tym okresie został zrealizowany z proficytem w wysokości 0,2% PKB; 59,2% wydatków budżetowych skierowane na cele socjalne.

3. Zadłużenie zagraniczne

Oficjalnie dane dotyczące zadłużenia zagranicznego nie są publikowane. Wg informacji portalu www.podrobno.uz powołującego się na występienie wicepremiera RU R. Azimowa z dn. 24 czerwca br., zadłużenie zagraniczne Uzbekistanu nie przekracza 16% PKB.

4. Inflacja

Oficjalnie dane dotyczące inflacji zostały opublikowane tylko częściowo. W okresie styczeń – czerwiec 2015 r. w porównania do grudnia 2014 r. ceny artykułów konsumpcyjnych wzrosły o 2,6%.

Według majowej prognozy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju inflacja w Uzbekistanie w 2015 r. ma wynieść 9,8%.

Ceny producentów produkcji przemysłowej wzrosły o 5,0% (w I-VI 2014 r. – 5,7%), w tym w metalurgii żelaza – o 13,1%, w metalurgii metali kolorowych – o 11,1%, w przemyśle chemicznym i petrochemicznym – o 8,4%, w przemyśle materiałów budowlanych – o 5,1%, w elektroenergetyce – o 7,2%, w przemyśle drzewnym i celulozowo-papierniczym – o 0,7%, w przemyśle spożywczym – o 1,9%, w przemyśle maszynowym i obróbki metali – o 4,4%, w przemyśle paliwowym – o 3,5%, w przemyśle lekkim o 0,1%. Nie uległy zmianie ceny w przemyśle młynarskim.

5. Bezrobocie i dochody ludności

a/ Liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy jako osoby poszukujące pracy wynosiła na koniec czerwca 2015 r. 5,2 tys. (w czerwcu 2014 r. – 9,4 tys. osób, 2013 r. – 13,7 tys.). W okresie I półrocza 2015 r. liczba osób poszukujących pracy wynosiła (liczona zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów RU nr. 106 z dn. 24.05.2007 r.) 707,2 tys. osób, czyli 5,2% ludności aktywnej zawodowo. Łączna liczba ludności Uzbekistanu wynosiła na dzień 1.07.2015 r. 31.247,3 tys. osób.

Liczba osób zatrudnionych w gospodarce narodowej Uzbekistanu wynosiła w I półroczu br. 12.956,4 tys. osób (wzrost o 1,9% w porównaniu z okresem I-VI 2014 r.).

Wg wstępnych danych, w okresie sprawozdawczym do Uzbekistanu przybyło 69,2 tys. osób, a wyemigrowało – 83 tys. osób. (Migracja zarobkowa obywateli Uzbekistanu odbywa się w dalszym ciągu głównie do Rosji i Kazachstanu – WPHI).

b/ Informacje nt. dochodów ludności Uzbekistanu w I półroczu 2015 r. w „Przeglądzie statystycznym RU za pierwsze półrocze 2015 roku” nie zostały opublikowane. W omawianym okresie minimalna pensja w kraju wynosiła 130.240 UZS, a minimalna emerytura – 254.730 UZS.

6. Przemysł, podmioty gospodarcze

a/ Produkcja przemysłowa Uzbekistanu w okresie 6 miesięcy 2015 roku osiągnęła poziom 40.791,1 mld UZS i była większa o 8,1% w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. Elektroenergetyka wygenerowała 3.222,3 mld UZS (dynamika 103,7%), przemysł paliwowy – 5.866,3 mld UZS (100,9%), metalurgia żelaza – 963,1 mld UZS (111,3%), metalurgia metali kolorowych – 3.619,8 mld UZS (102,5%), przemysł chemiczny i petrochemiczny – 2.134,5 mld UZS (104,7%), przemysł maszynowy i obróbki metali – 7.404 mld UZS (104,9%), przemysł drzewny i celulozowo-papierniczy – 691,1 mld UZS (113,8%), produkcja materiałów budowlanych – 2.109,8 mld UZS (111,3%), przemysł lekki – 6.004,4 mld UZS (114,2%), przemysł spożywczy – 6.497,1 mld UZS (116,9%). Udział poszczególnych sektorów w produkcji przemysłowej kształtował się następująco: elektroenergetyka – 7,9%, przemysł paliwowy – 14,4%, metalurgia żelaza – 2,4%, metalurgia metali kolorowych – 8,9%, przemysł chemiczny i petrochemiczny – 5,2%, przemysł budowy maszyn i obróbki metali – 18,2%, przemysł drzewny i celulozowy – 1,7%, produkcja materiałów budowlanych – 5,2%, przemysł lekki – 14,7%, przemysł spożywczy – 15,9%, inne sektory – 5,5%.

Towarów konsumpcyjnych wyprodukowano na sumę 14.953,5 mld UZS (dynamika 113,5%), z czego artykułów spożywczych na sumę 6.227,2 mld UZS (121,6%) i przemysłowych na sumę 8.726,3 mld UZS (108,3%). Informacje nt. szczegółów wzrostu/spadku w poszczególnych sektorach przemysłu w obecnym informatorze nie zostały opublikowane.

Najwięcej produkcji przemysłowej (na sumę 6.915,9 mld UZS) wyprodukowano w Taszkencie (dynamika 114,3%), najmniej – w obwodzie Dżizakskim (527 mld UZS, dynamika 112,9%) i w obwodzie Surhandarjinskim (766,3 mld UZS, dynamika 107,1%); artykułów konsumpcyjnych najwięcej wyprodukowano w obwodzie Andiżańskim (3.675,4 mld. UZS, dynamika 105%), najmniej – w obwodzie Dżizakskim (221,5 mld UZS, dynamika 104,7%).

b/ Wg stanu na dzień 1 lipca 2015 roku w Uzbekistanie było zarejestrowanych ogółem (bez udziału gospodarstw farmerskich) 277,9 tys. przedsiębiorstw i organizacji. W okresie sprawozdawczym powstało 15,8 tys. nowych podmiotów, a 11,9 tys. zostało zlikwidowanych.

Z 277.878 zarejestrowanych osób prawnych 14,1% należało do skarbu państwa, 85,9% stanowiło własność niepaństwową, z których 31,7% - własność prywatną, 1,8% - stanowiły przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego. 27,7% zarejestrowanych przedsiębiorstw prowadziło działalność w sektorze usług i żywienia zbiorowego, 17,4% - w przemyśle, 9% – w budownictwie, 8,2% - w rolnictwie i gospodarce leśnej, 7,9% - w edukacji, kulturze, nauce.

Na dzień 1 lipca 2015 roku zarejestrowanych było 225.563 małych podmiotów gospodarczych i tzw. mikro-firm. W ciągu 6 miesięcy 2015 roku utworzono 15.194 takie podmiotów, zlikwidowano – 11.276. Mała przedsiębiorczość wygenerowała w tym czasie 44,7% PKB, 31,4% produkcji przemysłowej, 65,7% robót budowlanych, 86,3% usług handlu detalicznego, 47,6% płatnych usług.

7. Działalność inwestycyjna i budownictwo

a/ Ogółem, w pierwszym półroczu 2015 roku w gospodarkę Uzbekistanu zainwestowano 18.069,9 mld UZS tj. o 9,8% więcej niż w analogicznym okresie 2013 roku. W ekwiwalencie dolarowym wartość inwestycji wyniosła 7,3 mld USD, czyli o 9,1% więcej niż w roku 2014. 5,4% inwestycji finansowano z Budżetu Państwa, 6,5% - z funduszy państwowych, 53,8% - ze środków przedsiębiorstw i ludności, 21,3% - z inwestycji i kredytów zagranicznych, 9,7% - z kredytów bankowych i innych, 3,1% - z Funduszu Rekonstrukcji i Rozwoju oraz 0,2% - stanowiły środki Funduszu rozwoju sportu dzieciencego. 17,8% środków inwestycyjnych skierowano do sektora państwowego, 82,2% - do sektora niepaństwowego. 12.091,6 mld UZS środków inwestycyjnych przeznaczono na inwestycje produkcyjne (66,9%), z których 33,7% zainwestowano w przemyśle (z tego: 22,5% - przemysł paliwowo-energetyczny, 1,7% - metalurgia, 1,7% - chemia i petrochemia, 1,7% - przemysł budowy maszyn, 2% - przemysł lekki, 1,2% - przemysł spożywczy, 0,8% - produkcja materiałów budowlanych), 3,3% zainwestowano w rolnictwo, 10,2% - w budownictwo, 12,3% - w transport i łączność, 5,4% - w handel i żywienie zbiorowe, 0,6% - w prace geologiczno-poszukiwawcze oraz 1,4% - w inne dziedziny. Do sektorów pozaprodukcyjnych skierowano 5.978,3 mld UZS środków inwestycyjnych (33,1%), z czego 19,5% na budownictwo mieszkaniowe, 4,2% - na gospodarkę komunalną, 2,4% - na ochronę zdrowia, 2,8% - na edukację, 0,7% - na kulturę i sztukę oraz 3,5% - na inne dziedziny. Z 3.842,3 mld UZS inwestycji zagranicznych pozyskanych w I połowie 2015 roku, 2.770,7 mld UZS stanowiły kredyty. Największymi beneficjentami środków pochodzących z inwestycji zagranicznych były: Karakałpacja (41,5%), obwód Bucharski (17,5%), Taszkent (9,9%) oraz obwód Taszkencki (8,5%); najmniejszymi: obwód Dżizakski (0,3%), obwód Andiżański (0,6%) i obwód Nawoiński (0,6%). 65% inwestycji i kredytów zagranicznych wykorzystano w sektorze paliwowo-energetycznym, 1,2% - w budowie maszyn, 2,2% - w przemyśle lekkim, 0,3% - w przemyśle spożywczym, 1% - w rolnictwie, 18,8% - w transporcie i łączności, 5,2% - w gospodarce komunalnej, 0,9% - w handlu i gastronomii i 5,4% - w innych dziedzinach.

b/ W okresie I-VI 2015 roku wykonano robót budowlanych na sumę 11.751,8 mld UZS, czyli o 18% więcej niż w tym samym okresie 2014 roku. 79,2% robót przypadało na nowe budownictwo, rekonstrukcję, rozbudowę i przekształcanie przedsiębiorstw. 43,3% prac budowlanych zrealizowano w obiektach stanowiących prywatną własność obywateli, 29,3% - własność stowarzyszeń gospodarczych, 17,3% - własność przedsiębiorstw typu joint venture, obcokrajowców i przedsiębiorstw zagranicznych, 5,7% - własność państwową oraz 4,4% - inną własność. Z ogólnej wielkości 5.978,3 mld UZS nakładów inwestycyjnych na cele pozaprodukcyjne, 3.517,9 mld UZS przeznaczono na budownictwo mieszkaniowe (58,8% ogółu nakładów inwestycyjnych na cele pozaprodukcyjne). W okresie styczeń – czerwiec 2015 roku oddano do eksploatacji 37,6 tys. mieszkań o łącznej powierzchni 5.306,8 tys. m2 (dynamika 92,2% w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r.), z czego 3.653,5 tys. m2 na terenach wiejskich (dynamika 84%).

8. Transport

a/ W styczniu – czerwcu 2015 r. wielkość przewozów towarowych wszystkimi rodzajami transportu wyniosła ogółem 662,1 mln ton (dynamika 104%), w tym: transportem samochodowym – 596,3 mln ton (104,4%), rurociągami – 32,5 mln ton (97,9%), transportem kolejowym – 33,3 mln ton (103,3%) oraz lotniczym – 9,8 tys. ton (88,5%).

b/ W I połowie 2015 r. wszystkimi środkami transportu przewieziono ogółem 3.522,3 mln pasażerów (dynamika 103,3%), w tym: transportem samochodowym – 3.477 mln osób (103,4%), koleją – 10,5 mln osób (104,3%), transportem lotniczym – 1,1 mln osób (93,1%) oraz elektrycznymi środkami transportu miejskiego – 33,7 mln osób (93,3%).

9. Handel detaliczny i usługi

a/ Obroty handlu detalicznego w pierwszej połowie 2015 roku wyniosły ogółem 31.732,7 mld UZS i były o 14,8% wyższe w porównaniu z tym samym okresem 2014 roku. W obrotach handlu detalicznego 45,1 mld UZS przypadało na przedsiębiorstwa państwowe (dynamika 95,5%), a 31.687,6 mld UZS obrotów zrealizowały przedsiębiorstwa inne niż państwowe (dynamika 114,9%), z czego 22.452,2 mld UZS zrealizował handel prywatny (dynamika 116%). W obrotach handlu detalicznego największy udział miał Taszkent (6.905,3 mld UZS – dynamika 115%) i obwód Taszkencki (3.323,1 mld UZS – dynamika 116,9%), najmniejszy – obwód Syrdariński (624,8 mld UZS – 119,5%), Karakałpacja (1.020 mld UZS – 112,8%) i obwód Dżizakski (1.110,2 mld UZS – 120,5%). W przeliczeniu na jednego mieszkańca obroty handlu detalicznego w Taszkencie wynosiły 2.905,8 tys. UZS (największe), natomiast w Karakałpacji – 576,7 tys. UZS (najniższe).

b/ Wartość zrealizowanych płatnych usług na rzecz ludności wyniosła 12.221,1 mld UZS (dynamika 110,4%), natomiast ogólna wartość usług rynkowych – 40.247 mld UZS (113,1%). 26,6% usług rynkowych stanowiły usługi transportowo-logistyczne, 22,9% - usługi w sektorze handlu i żywienia zbiorowego, 9,6% - finansowe, 5,3% - łączności i informatyczne, 5,9% - budowlane, 4% - komunalno-bytowe, 2,9% - edukacyjne, 1,3% - ochrony zdrowia, 0,6% - w rolnictwie, 0,8% - remontowe sprzętu technicznego, 0,5% – usługi turystyczne, 0,3% - informatyczno-komputerowe oraz 0,1% - serwisowo-remontowe sprzętu rolniczego. 13,7% płatnych usług dla ludności świadczyły podmioty państwowe, 86,3% - niepaństwowe, z czego 42,2% stanowiły podmioty będące własnością obywateli. Najwięcej płatnych usług dla ludności zrealizowano w Taszkencie (na kwotę 2.945,3 mld UZS – dynamika 111,6%), najmniej – w obwodzie Syrdaryńskim (166,6 mld UZS – dynamika 107,2%).

10. Rolnictwo

Wartość produkcji rolnej brutto w cenach bieżących wyniosła na koniec czerwca 2015 roku 17.569 mld UZS i była wyższa o 6,5% niż w tym samym okresie 2014 r. Wyprodukowano produkcji roślinnej na sumę 9.886,1 mld UZS (dynamika 106,2%) oraz zwierzęcej na sumę 7.682,9 mld UZS (106,7%). Udział produkcji roślinnej w ogóle produkcji rolnej stanowił 56,3%. W strukturze produkcji rolnej dominowały rodzinne przedsiębiorstwa rolne (75,2%), farmerskie gospodarstwa rolne (22,7%) oraz tzw. przedsiębiorstwa rolne (2,1%). Całkowita powierzchnia zasiewów w I połowie br. wynosiła 3.673,3 tys. ha, z czego 45,1% stanowiły zboża, 37,2% - uprawy techniczne, w tym 35,3% – bawełna, 2,2% – ziemniaki, 5,3% – warzywa, 1,4% - uprawy basztanowe oraz 8,8% - uprawy paszowe. Na dzień 1 lipca 2015 r. we wszystkich rodzajach gospodarstw rolnych zebrano 5.809 tys. ton zbóż, z czego 5.718,8 tys. ton pszenicy, 1.336,5 tys. ton ziemniaków, 2.616 tys. ton warzyw, 163 tys. ton basztanowych, 839,2 tys. ton owoców oraz 24,3 tys. ton winogron. Udział produkcji zwierzęcej w produkcji rolnej brutto wynosił 43,7% (w okresie I-VI 2014 r. – 42,9%). Na dzień 1 lipca 2015 r. pogłowie bydła rogatego we wszystkich rodzajach gospodarstw rolnych wynosiło 11.069 tys. szt. (dynamika 103,1%), w tym krów – 4.162,8 (101,9%); owiec i kóz – 19.112,5 tys. szt. (104,1%), trzody chlewnej – brak danych, koni – 214,3 tys. szt. (102,8%), drobiu – 58.998,7 tys. szt. (109,8%). We wszystkich rodzajach gospodarstw rolnych wyprodukowano 944 tys. tony mięsa w żywej wadze (106,5%), 3.928,2 tys. tony mleka (106,8%), 2.810,3 mln szt. jaj (111,6%), 18.374 tys. ton wełny (106,4%), 874,4 tys. szt. skór karakułowych (96,9%). Najwięcej produkcji rolnej wyprodukowano w obwodzie Fergańskim (2.112,3 mld UZS, dynamika 107,1%), Taszkenckim (2.091,9 mld UZS, dynamika 106,2%) i Andiżańskim (1.826,4 mld UZS, dynamika 106,5%), najmniej – w Karakałpacji (352,9 mld UZS, dynamika 107,4%).

11. Handel zagraniczny

a/ Obroty handlu zagranicznego Uzbekistanu w pierwszej połowie 2015 roku osiągnęły poziom 12.635,2 mln USD (dynamika 100,1%) {wg danych ubiegłorocznych - w 2014 r. wynosiły one 13.962,4 mln USD}, w tym eksport – 6.359,3 mln USD (dynamika 106,4%) {w 2014 – 7.224,3 mln USD} oraz import – 6.275,9 mln USD (94,3%) {w 2014 r. 6.738,1 mln USD}. 37,4% obrotów, 40,3% eksportu i 34,4% importu przypadało na kraje WNP. Saldo balansu handlowego Uzbekistanu było dodatnie i wynosiło 83,4 mln USD. W strukturze eksportu dominowały: nośniki energii i produkty ropopochodne – 24,7% (w analogicznym okresie 2014 r. – 32,2%), usługi – 24,1% (20,1%), artykuły spożywcze – 10,9% (9,7%), włókno bawełniane – 5,4% (7,1%), metale żelazne i kolorowe – 6,5% (6,3%), maszyny i urządzenia – 0,9% (5,1%), wyroby przemysłu chemicznego – 5,1% (4,6%), inne – 22,4% (14,9%); w strukturze importu dominowały: maszyny i urządzenia – 42,7% (w analogicznym okresie 2014 r. - 42,8%), produkcja chemiczna – 17,6% (16,8%), artykuły spożywcze – 13,5% (11,3%), metale żelazne i kolorowe – 7,3% (7,7%), usługi – 6,4% (6,7%), nośniki energii i produkty ropopochodne – 5,4% (2,5%), oraz inne – 7,1% (12,2%). Największymi partnerami handlowymi Uzbekistanu w eksporcie były: Chiny (1.444,7 mln USD, wzrost 2,1 razy), Rosja (717,2 mln USD, dynamika 59,7%), Kazachstan (1.077,9 mln USD, 91,8%), Turcja (384,3,7 mln USD, 82,1%), Afganistan (244,2 mln USD, 77,4%), Iran (191,7 mln USD, 116,9%), Korea (73,3 mln USD, 154,1%), Francja (69,7 mln USD, 78,9%); w imporcie: Rosja (1.266,7 mln USD, dynamika 86,6%), Chiny (1.144,6 mln USD, 94,5%), Korea (802,4 mln USD, 83,4%), Kazachstan (438,8 mln USD, 85,7%), Niemcy (245,6 mln USD, 90,3%), Turcja (217,4 mln USD, 85,1%), Ukraina (177,1 mln USD, 72,9%).

b/ Wg uzbekistańskich danych statystycznych, obroty handlowe Polski z Uzbekistanem wyniosły 69,8 mln USD (dynamika 96,2%), z czego eksport do Polski wyniósł 14,1 mln USD (99,9%), import – 55,7 mln USD (95,3%).

c/ Wg polskich danych statystycznych obroty handlowe między obu krajami wyniosły 68,2 mln USD (dynamika 77%), w tym polski eksport – 54,6 mln USD (75%), import – 13,6 mln USD (91%). W polskim eksporcie dominowały odpowiednio: zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego (26,4% udziału – dynamika 73%), produkty przemysłu chemicznego i pokrewnych (24% udziału – 94%), urządzenia mechaniczne i elektryczne, do rejestracji i odbioru dźwięku (20% udziału – 65%), pojazdy, statki powietrzne i pływające (7,4% udziału – 60%), drewno, korek, słoma i ich wyroby (4,3% udziału – 166%), gotowe artykuły spożywcze, napoje bezalkoholowe i alkoholowe, ocet, tytoń (3,8% udziału – 65%), produkty mineralne (3% udziału – 114%), wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych (1,7% udziału – 66%) oraz produkty pochodzenia roślinnego (1,7% udziału – 29%). 48,8% polskiego importu z Uzbekistanu stanowiły materiały i wyroby włókiennicze (dynamika 116%), 23,8% - produkty mineralne (114%), 23,2% - produkty przemysłu chemicznego i pokrewnych (94%), 3,4% - produkty pochodzenia roślinnego (29%).

12. Kursy walut

Na dzień 30 czerwca 2015 roku oficjalne kursy walut Banku Centralnego RU kształtowały się następująco: 1 USD = 2.555,6 UZS (na koniec czerwca 2014 r. - 2.312,3 UZS, na koniec czerwca 2013 r. - 2.093,1 UZS) oraz 1 EUR = 2.873,61 UZS (odpowiednio 3.141,91 UZS oraz 2.787,43 UZS).

 
Ostatnia aktualizacja: 25.09.2015