Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuSytuacja społeczno-gospodarcza Uzbekistanu w I kwartale 2015 roku

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Tomasz Podsiedzik | 2015-12-21 21:01:18
uzbekistan, o‘zbekiston, gospodarka, społeczeństwo

1. Produkt Krajowy Brutto Wg danych Państwowego Komitetu ds. Statystyki, w okresie styczeń-marzec 2015 roku PKB Uzbekistanu osiągnął poziom 30.526,8 mld UZS. Wzrost PKB wyniósł 7,5%.

Wg oficjalnego kursu na koniec marca 2015 r., gdzie 1 USD = 2.490,20 UZS, PKB wyniósł ok. 12.258,77 mln USD. 78,9% PKB wygenerował sektor niepaństwowy (28,6% - podmioty stanowiące własność obywateli, 0,3% - własność gospodarstw farmerskich i rolnych, 30,7% - zjednoczeń gospodarczych, 15,6% - przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego, 3,7% - inne formy własności), a 21,1% - sektor państwowy. W strukturze PKB 53,2% stanowiły usługi, 34,9% - produkcja towarów oraz 11,9% - podatki na towary i operacje eksportowo-importowe. W przekroju terytorialnym największy wzrost PKB odnotowano w obwodzie Chorezmskim (115,2%), Taszkenckim (110,9%), Samarkandzkim (110,5%) oraz w Karakałpacji (109,6%), najmniejszy – w obwodzie Kaszkadarjinskim (102,0%) Największy wzrost PKB per capita odnotowano w obwodzie Chorezmskim (113,1%), najmniejszy – w obwodzie Kaszkadarjinskim (99,8%); wzrost PKB w przeliczeniu na osobę w całym Uzbekistanie wyniósł 105,6%. Uwzględniając liczbę ludności Uzbekistanu na dzień 1.04.2015 r. (31.123,2 tys. osób - wstępne dane), dochód narodowy na osobę w pierwszym kwartale 2015 r. wynosił ok. 400 USD.

2. Budżet Państwa

Dane nt. realizacji Budżetu Państwa w informatorze statystycznym nie są publikowane. Wg informacji z posiedzenia Rady Ministrów RU, dotyczącego wyników gospodarczych Uzbekistanu w I kwartale 2015 roku (odbyło się 24.04.2015 r.), Budżet Uzbekistanu w tym okresie został zrealizowany z proficytem w wysokości 0,1% wielkości PKB.

Natomiast, wg informacji portalu www.uzdaily.uz z dnia 10.06.2015 r., dochody Budżetu Republiki Uzbekistanu w 1 kw. 2015 r. wyniosły 7.638,7 mld UZS, wydatki – 7.615,6 mld UZS.

3. Zadłużenie zagraniczne

Oficjalnie dane dotyczące zadłużenia zagranicznego nie są publikowane.

Wg informacji z portalu www.podrobno.uz przytoczonej za występującym 24 czerwca br. wicepremierem RU R. Azimowem, zadłużenie zagraniczne Uzbekistanu nie przekracza 16% PKB.

4. Inflacja

W okresie styczeń – marzec 2015 roku inflacja osiągnęła poziom 2,1% (w tym samym okresie 2014 r. – 2,6%), w tym na artykuły spożywcze – 3%, towary przemysłowe – 1,3% i płatne usługi – 1,7%. a średnia miesięczna inflacja – 0,7% (przed rokiem - 0,9%).

Natomiast według danych MFW inflacja w Uzbekistanie wynosiła w I kw. br. 9%.

Ceny producentów produkcji przemysłowej wzrosły 2,2% (w I-III 2014 r. – 2,7%), Największy wpływ na wzrost cen producentów produkcji przemysłowej miał wzrost cen materiałów budowlanych (dynamika 112,1%), wzrost cen w metalurgii żelaza (110,2%), w przemyśle chemicznym i petrochemicznym (105,8%), w przemyśle maszynowym i obróbki metali (103,8%), w przemyśle spożywczym (101,7%), w przemyśle paliwowym (101,2%), w przemyśle drzewnym i celulozowo-papierniczym (100,3%) i w elektroenergetyce (100,2%). Nie uległy zmianie ceny w przemyśle młynarskim. W omawianym okresie spadek cen odnotowano w przemyśle lekkim (dynamika 99,7%) oraz w metalurgii metali kolorowych (91,3%). W strukturze płatnych usług dominują usługi transportowe (w tym logistyka) – 27,6%, handel i gastronomia – 21,2%, uslugi finansowe – 10,2%, łączności i informatyczne – 5,6%. Największy wzrost cen dotyczył usług: naprawy i obsługi sprzętu technologicznego (136,3%) finansowych (dynamika 134,8%), łączności i informatycznych (124,7%), budowlanych (119,7%), ochrony zdrowia (115,2%) oraz usług komunalnych (114,3%).

Wzrost cen owoców i warzyw w I kw. 2015 r. wynosił średnio 13,8% (17,3% w tym okresie 2014 r.). Dla innych grup żywności dynamika wzrostu cen przedstawia się następująco: jaja (87,3%), oleje i tłuszcze (103,6%). Średnio wzrost cen na żywności wyniosł 3,0%.

5. Bezrobocie i dochody ludności

a/ Wg wstępnych danych, na dzień 1 kwietnia br. liczba obywateli Uzbekistanu wynosiła 31.123,2 tys. osób, natomiast liczba aktywnej zawodowo ludności w okresie styczeń – marzec 2015 r. wynosiła średnio 13.527,6 tys. osób, czyli 43,5% ogółu ludności.
Liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy jako osoby poszukujące pracy na koniec marca 2015 r. wynosiła 4,2 tys., czyli o 48,1% mniej niż w analogicznym okresie 2014 r. W I kwartale 2015 r. liczba osób poszukujących pracy (liczona zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów RU nr. 106 z dn. 24.05.2007 r.) wynosiła 715,5 tys. osób, czyli 5,3% ludności aktywnej zawodowo.

Wg wstępnych danych, w okresie sprawozdawczym do Uzbekistanu przybyło 35,7 tys. osób, a wyemigrowało – 41,8 tys. osób. Migracja zarobkowa obywateli Uzbekistanu odbywa się głównie do Rosji i Kazachstanu.

b/ Informacje nt. dochodów ludności Uzbekistanu w I kwartale 2015 r. w „Przeglądzie statystycznym RU za styczeń - marzec 2015 roku” nie zostały opublikowane. W omawianym okresie minimalna pensja w kraju wynosiła 118.400 UZS, a minimalna emerytura – 231.575 UZS. Ich wysokości nie uległy zmianie od 15 grudnia 2014 r.

6. Przemysł, podmioty gospodarcze

a/ Produkcja przemysłowa Uzbekistanu w okresie 3 miesięcy 2015 roku osiągnęła poziom 19.145,0 mld UZS i była większa o 7,9% w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. Elektroenergetyka wygenerowała 1.718,0 mld UZS (dynamika 103,5%), przemysł paliwowy – 2.906,6 mld UZS (100,6%), metalurgia żelaza – 455,0 mld UZS (111,9%), metalurgia metali kolorowych – 1.686,0 mld UZS (103,7%), przemysł chemiczny i petrochemiczny – 954,8 mld UZS (109,3%), przemysł maszynowy i obróbki metali – 3.117,6 mld UZS (105,7%), przemysł drzewny i celulozowo-papierniczy – 294,3 mld UZS (108,9%), produkcja materiałów budowlanych – 898,8 mld UZS (108,2%), przemysł lekki – 3.180,8 mld UZS (113,5%), przemysł spożywczy – 2.863,0 mld UZS (114,8%). Udział poszczególnych sektorów w produkcji przemysłowej kształtował się następująco: elektroenergetyka – 9% przemysł paliwowy – 15,2%, metalurgia żelaza – 2,4%, metalurgia metali kolorowych – 8,8%, przemysł chemiczny i petrochemiczny – 5%, przemysł budowy maszyn i obróbki metali – 16,3%, przemysł drzewny i celulozowy – 1,5%, produkcja materiałów budowlanych – 4,7%, przemysł lekki – 16,6%, przemysł spożywczy – 15%, inne sektory – 5,5%. Towarów konsumpcyjnych wyprodukowano na sumę 6.566,7 mld UZS (dynamika 111,2%), z czego artykułów spożywczych na sumę 2.778,0 mld UZS (119,2%) i przemysłowych na sumę 3.788,7 mld UZS (106,0%). Udział towarów konsumpcyjnych w ogólnej wielkości produkcji przemysłowej wyniósł 34,3%. Szczegółowe informacje nt. wzrostu/spadku produkcji w poszczególnych sektorach nie zostały opublikowane.

Najwięcej produkcji przemysłowej (na sumę 3.249,9 mld UZS) wyprodukowano w Taszkencie (dynamika 112,7%), najmniej – w obwodzie Dżizakskim (247,3 mld UZS, dynamika 109,4%) i w Karakałpacji (377,8 mld UZS, dynamika 109,9%), natomiast artykułów konsumpcyjnych najwięcej wyprodukowano w obwodzie Andiżańskim (1.548,3 mld UZS, dynamika 99,5%) i w Taszkencie (1.426,0 mld UZS, dynamika 116,6%), najmniej – w obwodzie Surchandaryńskim (102,9 mld UZS, dynamika 108,5%) i Dżizakskim (100,6 mld UZS, dynamika 111,5%).

b/ Wg stanu na dzień 1 kwietnia 2015 roku w Uzbekistanie było zarejestrowanych ogółem (bez udziału gospodarstw farmerskich) 277,6 tys. przedsiębiorstw i organizacji, z których 244,1 tys. prowadziło aktywną działalność gospodarczą. W okresie sprawozdawczym powstało 8,4 tys nowych podmiotów, a 4,6 tys. zostało zlikwidowanych. Z 277,6 tys. zarejestrowanych osób prawnych 14,2% należało do skarbu państwa, 85,8% stanowiło własność niepaństwową, z których 32,5% - własność prywatną. 27,9% zarejestrowanych przedsiębiorstw prowadziło działalność w sektorze usług i żywienia zbiorowego, 17,3% - w przemyśle, 8,9% - w budownictwie, 8,3% - w rolnictwie i gospodarce leśnej, 4,3% - w transporcie i łączności, 4,1% - w ochronie zdrowia, sporcie i sferze socjalnej, 7,9% - w edukacji, kulturze i nauce.

Na dzień 1 kwietnia 2015 roku zarejestrowanych było 224.710 małych podmiotów gospodarczych i tzw. mikro-firm. W ciągu 3 miesięcy 2015 roku utworzono 8.037 takich podmiotów, zlikwidowano – 4.314. Generująca 41,7% PKB mała przedsiębiorczość wypracowała 29,8% uzbekistańskiej produkcji przemysłowej, 64,4% - prac budowlanych, 80,9% - przewozów towarowych, 85,2% - obrotów handlu detalicznego oraz 48,4% płatnych usług. 16,5% eksportu i 49,2% importu Uzbekistanu w omawianym okresie stanowiły towary i usługi małych podmiotów gospodarczych.

7. Działalność inwestycyjna i budownictwo

a/ Ogółem, w pierwszym kwartale 2015 roku w gospodarkę Uzbekistanu zainwestowano 6.662,9 mld UZS tj. o 8,7% więcej niż w analogicznym okresie 2014 roku. W ekwiwalencie dolarowym wartość inwestycji wyniosła 2,7 mld USD, czyli o 8,4% więcej niż w analogicznym okresie roku 2014. 5% inwestycji finansowano z Budżetu Państwa, 4,6% - z docelowych funduszy państwowych, 57,2% - ze środków przedsiębiorstw i ludności, 24,3% - z inwestycji i kredytów zagranicznych, 5,9% - z kredytów bankowych i innych oraz 3% - z funduszy pozabudżetowych, w tym z Funduszu Rekonstrukcji i Rozwoju.

15,5% środków inwestycyjnych skierowano do sektora państwowego, 84,5% - do sektora niepaństwowego. 4.677,0 mld UZS środków inwestycyjnych przeznaczono na inwestycje produkcyjne (70,2%), z których 37,2% zainwestowano w przemyśle (z tego: 26,2% - przemysł paliwowo-energetyczny, 1,8% - metalurgia, 1,9% - chemia i petrochemia, 1,6% - przemysł budowy maszyn, 2,4% - przemysł lekki, 0,7% - przemysł spożywczy, 0,3% - produkcja materiałów budowlanych), 3,7% zainwestowano w rolnictwo, 9,9% - w budownictwo, 11,7% - w transport i łączność, 5,9% - w handel i żywienie zbiorowe, 0,6% - w prace geologiczno-poszukiwawcze oraz 1,2% - w inne dziedziny. Do sektorów pozaprodukcyjnych skierowano 1.985,9 mld UZS środków inwestycyjnych (29,8%), z czego 16,7% na budownictwo mieszkaniowe, 3,4% - na gospodarkę komunalną, 2,3% - na ochronę zdrowia, 2% - na edukację, 0,4% - na kulturę i sztukę oraz 5% - na inne dziedziny.

Z 1.617,4 mld UZS inwestycji zagranicznych pozyskanych w I kwartale 2015 roku, 1.141,1 mld UZS stanowiły kredyty. Największymi beneficjentami środków pochodzących z inwestycji zagranicznych były: Karakałpacja (47,4%), obwód Bucharski (18,4%), miasto Taszkent (10,7%); najmniejszymi: obwód Dżyzakski (0,1%) i Nawoinski (0,1%).

72,2% inwestycji i kredytów zagranicznych wykorzystano w sektorze paliwowo-energetycznym, 1,2% - w budowie maszyn, 0,5% - w przemyśle chemicznym, 0,1% - w przemyśle spożywczym, 2,1% - w rolnictwie, 13,5% - w transporcie i łączności, 1,2% - w handlu i żywieniu, 2,8% - w gospodarce komunalnej i 6,4% - w innych dziedzinach.

b/ W okresie I-III 2015 roku wykonano robót budowlanych na sumę 4.314,1 mld UZS, czyli o 18,9% więcej niż w tym samym okresie 2014 roku. 78,9% robót przypadało na nowe budownictwo, rekonstrukcję, rozbudowę i przekształcanie przedsiębiorstw, pozostała część na remonty kapitalne i bieżące obiektów oraz na inne prace podwykonawcze. 44,5% prac budowlanych zrealizowano w obiektach stanowiących prywatną własność obywateli, 28,5% - własność zrzeszeń gospodarczych, 17,4% - własność przedsiębiorstw typu joint venture, obcokrajowców i przedsiębiorstw zagranicznych, 5,1% - własność państwową oraz 4,5% - inną własność. Z ogólnej cyfry 1.985,9 mld UZS nakładów inwestycyjnych na cele pozaprodukcyjne 1.114,6 mld UZS przeznaczono na budownictwo mieszkaniowe. W okresie styczeń – marzec 2015 roku oddano do eksploatacji 15,0 tys. mieszkań o łącznej powierzchni 1.962,5 tys. m2 (wzrost o 4,2% w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r.), z czego 1.306,1 tys. m2 na terenach wiejskich (dynamika 96,5% w porównaniu z I kw. ur.). Z tej samej grupy środków inwestycyjnych na cele pozaprodukcyjne 118,7 mld UZS przeznaczono na budowę i rekonstrukcję obiektów edukacyjnych, 71,6 mld UZS – obiektów ochrony zdrowia. Najwięcej robót budowlanych, na sumę 721,3 mld UZS, wykonano w stolicy kraju – Taszkencie

8. Transport

a/ W styczniu – marcu 2015 r. wielkość przewozów towarowych wszystkimi rodzajami transportu wyniosła ogółem 291,1 mln ton (dynamika 104,2%), w tym: transportem samochodowym – 257,5 mln ton (104,9%), rurociągami – 17,0 mln ton (95,8%), transportem kolejowym – 16,6 mln ton (104,2%) oraz lotniczym – 4,1 tys. ton (77,7%).

b/ W tym samym okresie wszystkimi środkami transportu przewieziono ogółem 1.521,6 mln pasażerów (dynamika 103,4%), w tym: transportem samochodowym – 1.499,7 mln osób (103,6%), koleją – 4,5 mln osób (104,9%), transportem lotniczym – 0,5 mln osób (88,8%) oraz elektrycznymi środkami transportu miejskiego – 16,9 mln osób (93%).

9. Handel detaliczny i usługi

a/ Obroty handlu detalicznego w pierwszym kwartale 2015 roku wyniosły ogółem 14.230 mld UZS i były o 15,2% wyższe w porównaniu z tym samym okresem 2014 roku. 51% obrotów stanowiły artykuły spożywcze, a 49% - artykuły przemysłowe (w I-III 2014 r. proporcje te kształtowały się w stosunku 52,2% do 47,8%, a w I-III 2013 r. - 52,5% do 47,5%). W obrotach handlu detalicznego 22 mld UZS przypadało na przedsiębiorstwa państwowe, a 14.208 mld UZS obrotów zrealizowały przedsiębiorstwa inne niż państwowe, z czego 9.971,2 mld UZS zrealizował handel prywatny. Podobnie jak w latach wcześniejszych, około 60% obrotów zrealizowano za pośrednictwem bazarów. W obrotach handlu detalicznego największy udział miał Taszkent (3.156,9 mld UZS), najmniejszy – obwód Dżizakski (476,8 mld UZS) oraz obwód Syrdaryński (305,2 mld UZS). W przeliczeniu na jednego mieszkańca obroty handlu detalicznego w Taszkencie wynosiły 1.329,9 tys. UZS (największe), natomiast w Karakałpacji – 277,2 tys. UZS (najmniejsze).

b/ Wartość zrealizowanych płatnych usług na rzecz ludności wyniosła 5.519,3 mld UZS (dynamika 110,1%), natomiast ogólna wartość usług rynkowych – 18.044,6 mld UZS. 27,6% usług rynkowych stanowiły usługi transportowo-logistyczne, 21,2% - usługi w sektorze handlu i żywienia zbiorowego, 10,2% - finansowe, 5,6% - łączności i informatyczne, 4,3% - budowlane, 4,1% - komunalno-bytowe, 3,6% - edukacyjne, 1,2% - ochrony zdrowia, 0,6% - w rolnictwie, 0,6% - remontowe sprzętu technicznego, 0,4% - turystyczne, 0,2% - informatyczno-komputerowe, 0,1% - remontowe sprzętu rolniczego. 16,1% płatnych usług dla ludności świadczyły podmioty państwowe, 83,9% - niepaństwowe, z czego 43,5% stanowiły podmioty będące własnością prywatną obywateli. Najwięcej płatnych usług dla ludności zrealizowano w Taszkencie (na kwotę 1.397,8 mld UZS – dynamika 110,2%), najmniej – w obwodzie Syrdaryńskim (73,3 mld UZS – dynamika 110,4%).

10. Rolnictwo

Wartość produkcji rolnej brutto w cenach bieżących wyniosła na koniec marca 2015 roku 3.146,4 mld UZS i była wyższa o 6,3% niż w tym samym okresie 2014 r. Wyprodukowano produkcji roślinnej na sumę 566,4 mld UZS (dynamika 106,2%) oraz zwierzęcej na sumę 2.580,0 mld UZS (106,3%). W strukturze produkcji rolnej dominowały rodzinne przedsiębiorstwa rolne (88,2%), farmerskie gospodarstwa rolne (5,9%) oraz tzw. przedsiębiorstwa rolne (5,9%). Udział produkcji roślinnej w ogóle produkcji rolnej wynosił 18% i nie został w informatorze statystycznym scharakteryzowany. Natomiast na dzień 1 kwietnia 2015 r. pogłowie bydła rogatego we wszystkich rodzajach gospodarstw wynosiło 10.907,2 tys. szt. (dynamika 102,9%), w tym krów – 4.107,4 tys. szt. (102%), owiec i kóz – 18.814,3 tys. szt. (104,3%), drobiu – 57.063,9 tys. szt. (109,3%). We wszystkich rodzajach gospodarstw rolnych wyprodukowano 401,2 tys. ton mięsa w żywej wadze (106%), 1.498,3 tys. ton mleka (106,4%), 1.106,2 mln szt. jaj (113,1%), 669 ton wełny (107,4%), 418 tys. szt. skór karakułowych (101,6%).

Jak 10 czerwca br., poinformował portal informacyjny www.uzdaily.uz, Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) nagrodziła Uzbekistan za osiągnięcie Milenijnych Celów Rozwoju w zakresie bezpieczeństwa żywności. Uzbekistan stał się jednym z 14 krajów, które otrzymały tegoroczną nagrodę w tej kategorii.

11. Handel zagraniczny

a/ Obroty handlu zagranicznego Uzbekistanu w pierwszym kwartale 2015 roku osiągnęły poziom 6.768,9 mln USD (dynamika 105,7%), w tym eksport – 3.475,2 mln USD (114,3%) oraz import – 3.293,7 mln USD (98,0%). 33,3% obrotów, 31,6% eksportu i 35,1% importu przypadało na kraje WNP. Saldo bilansu handlowego Uzbekistanu było dodatnie i wynosiło 181,5 mln USD (w I kw. 2014 r. było ujemne – 108,9 mln USD). Z ogółu uzbekistańskiego eksportu, 438,2 mln USD przypadało na przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego (dynamika 80,7%), w imporcie – 1.174,8 mln USD (dynamika 87,6%). W strukturze eksportu dominowały: nośniki energii i produkty ropopochodne – 25,5%, usługi – 21,1%, włókno bawełniane – 7,7%, metale żelazne i kolorowe – 5,1%, wyroby przemysłu chemicznego – 4,4%, artykuły spożywcze – 3,4%, maszyny i urządzenia – 1,2%, inne – 31,6%. W strukturze importu przeważały natomiast: maszyny i urządzenia – 42,2%, wyroby przemysłu chemicznego – 17,9%, artykuły spożywcze – 14,1%, metale żelazne i kolorowe – 7,1%, usługi – 6,8%, nośniki energii i produkty ropopochodne – 2,7% oraz inne – 9,2%. Największymi partnerami handlowymi Uzbekistanu w eksporcie były: Chiny (779,9 mln USD), Rosja (350,3 mln USD), Kazachstan (421,7 mln USD), Turcja (175,4 mln USD), Iran (122,5 mln USD), Afganistan (109,7 mln USD), Tadżykistan (32,8 mln USD), Korea (32 mln USD); w imporcie: Rosja (699,3 mln USD), Chiny (634,3 mln USD), Korea (389,9 mln USD), Kazachstan (258,6 mln USD), Niemcy (121,1 mln USD), Turcja (104,1 mln USD), Ukraina (99 mln USD), Brazylia (86,9 mln USD), USA (70,6 mln USD).

b/ Wg uzbekistańskich danych statystycznych, obroty handlowe Polski z Uzbekistanem wyniosły 31,5 mln USD (dynamika 71,8%) z tego eksport do Polski wyniósł 7,4 mln USD (dynamika 100%), import – 24,1 mln USD (dynamika 66%). Wg polskich danych statystycznych obroty handlowe pomiędzy Polską i Uzbekistanem wyniosły 28,77 mln USD (dynamika 81%): eksport – 23,61 mln USD (79%), import – 5,16 mln USD (92%). Najważniejszymi pozycjami w polskim eksporcie były: produkty przemysłu chemicznego i pokrewnych (udział 28,4%, dynamika 109%), zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego (odpowiednio 19,6% i 53%), urządzenia mechaniczne, elektryczne (16,8%, 109%), pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające (8,8%, 71%), drewno, korek, słoma i ich wyroby (5,1%, 144%), gotowe artykuły spożywcze, napoje, ocet, tytoń (4,6%, 62%), natomiast w imporcie: materiały i wyroby włókiennicze (54,1%, 121%), produkty przemysłu chemicznego i pokrewnych (31,3%, 99%), produkty mineralne (9,4%, 53%).

12. Kursy walut

Na dzień 31 marca 2015 roku oficjalne kursy walut Banku Centralnego RU kształtowały się następująco: 1 USD = 2.490,20 UZS (na koniec marca 2014 r. – 2.257,30 UZS) oraz 1 EUR = 2.716,76 UZS (3.136,52 UZS). Tym samym, w ciągu roku oficjalny kurs USD wzrósł o ponad 10%, a kurs euro zmniejszył się o ponad 13%. Kurs czarnorynkowy obu walut znacznie się w tym czasie zwiększył.

 

 

 
Ostatnia aktualizacja: 30.06.2015