Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuSytuacja społeczno-gospodarcza Uzbekistanu w 2014 roku

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Tomasz Podsiedzik | 2015-12-21 20:59:51
uzbekistan, o‘zbekiston, gospodarka, społeczeństwo

1. Produkt Krajowy Brutto Wg wstępnych danych Państwowego Komitetu ds. Statystyki RU, w 2014 roku PKB tego kraju osiągnął poziom 144.867,9 mld UZS i był o 8,1% wyższy niż w 2013 roku. Wg kursu na koniec 2014 r., gdzie 1 USD = 2.422,40 UZS, PKB wyniósł ok. 59.803,4 mln USD. 82,9% PKB wygenerował sektor niepaństwowy (2013 r. – 82,8%), a 17,1 - sektor państwowy (2013 r. – 17,2%).

W strukturze PKB 54% stanowiły usługi (2013 r. – 53%), 37,6% - produkcja towarów (38,7%) oraz 8,4% - wpływy z podatków na towary i operacje eksportowo-importowe (8,3%), co może mieć związek z większą ściągalnością podatków lub też zwiększonym brzemieniem podatkowym. W przekroju terytorialnym największy wzrost PKB odnotowano w obwodzie Chorezmskim (111,7%), Namangańskim (110,3%), Andiżańskim, Surchandaryńskim (109,3%) i w Taszkencie (109,0%), najmniejszy – w obwodach Nowoijskim (104,0%) i Kaszkadaryńskim (107,9%). W przeliczeniu na osobę wzrost PKB w Uzbekistanie wyniósł 106,2% (w 2013 r. - 106,3%). Największy wzrost PKB per capita odnotowano w obwodzie Chorezmskim (109,7%), najmniejszy – w obwodzie Nowoijskim (102,5%). Wzrost PKB w przeliczeniu na osobę w Taszkencie wyniósł 108,3%.

2. Budżet Państwa

Wg informacji z posiedzenia Rady Ministrów RU, dotyczącego wyników rozwoju społeczno-gospodarczego Uzbekistanu w 2014 roku i priorytetów programu gospodarczego na 2015 rok (19 stycznia 2015 r.) Budżet Uzbekistanu w 2014 r. został zrealizowany z proficytem w wysokości 0,2% PKB. Wcześniej, w listopadzie 2013 r. oficjalne źródła uzbekistańskie informowały, że w 2014 r. dochodowa część Budżetu Uzbekistanu wzrośnie w stosunku do PKB o 21%, zaś wydatki z Budżetu o 22% w stosunku do PKB. Przewidywany deficyt Budżetu miał wynieść 1% wielkości PKB. Planowane wydatki z Budżetu miały wynieść 25,8 tryliona UZS, z czego 59% zamierzano przeznaczyć na cele socjalne. Inne informacje nt. Budżetu nie zostały opublikowane. Dla porównania, wg informacji ze strony www.wikipedia.org, rok wcześniej dochody Budżetu Uzbekistanu wyniosły 10.901,7 mln. USD, wydatki – 10.736,6 mln USD, a sam Budżet został zrealizowany z proficytem w wysokości 165,1 mln. USD

3. Zadłużenie zagraniczne

Oficjalnie dane dotyczące zadłużenia zagranicznego Uzbekistanu nie są publikowane. Wg informacji z przytoczonego powyżej posiedzenia Rządu RU z dn. 19.01.2015 r., zadłużenie zagraniczne Uzbekistanu na dzień 1 stycznia 2015 r. nie przewyższało 16% wielkości PKB (na dzień 1 stycznia 2014 r. - 17%).

4. Inflacja

W okresie styczeń – grudzień 2014 roku oficjalna inflacja osiągnęła poziom 6,1% (w 2013 r.– 6,8%, a w 2012 r - 7%), a średnia miesięczna inflacja - 0,5%. Ceny producentów produkcji przemysłowej wzrosły o 14,8% (w 2013 r. – 12,7%), taryfy na usługi łączności dla osób prawnych – o 11,7% (w 2013 r. – 17,1%). Na wzrost cen producentów produkcji przemysłowej największy wpływ miał wzrost cen w elektroenergetyce (dynamika 150,3%), w przemyśle paliwowym (119,2%), w przemyśle chemicznym i petrochemicznym (113,3%) oraz w metalurgii metali kolorowych (113,3%), w przemyśle spożywczym (113%), w przemyśle drzewnym i celulozowo-papierniczym (109,9%), w przemyśle młynarskim (109,1%), w przemyśle lekkim (108,4%), w metalurgii żelaza (105,2%) oraz w przemyśle maszynowym i obróbki metali (104,6%). W omawianym okresie odnotowano spadek o 7,3% cen producentów materiałów budowlanych. Dynamika wzrostu cen w grupie usług łączności dla osób prawnych kształtowała się następująco: usługi pocztowe (174,2%), łączność komórkowa (109,7%), łączność telegraficzna, miejscowa i zamiejscowa łączność telefoniczna (po 100,0%). W odróżnieniu od rocznika statystycznego za 2013 r. w tegorocznym wydaniu nie opublikowano dynamiki wzrostu cen w transporcie towarowym

5. Bezrobocie, zatrudnienie i dochody ludności

a/ Wg danych uzbekistańskich, liczba ludności Uzbekistanu na dzień 1 stycznia 2015 r. wynosiła 31.025,5 tys. osób i zwiększyła się od początku 2014 roku o 532,7 tys. osób (dynamika 101,7%). Liczba osób zarejestrowanych w urzędach zatrudnienia jako osoby poszukujące pracy wynosiła na koniec grudnia 2014 r. 3,4 tys. (na koniec grudnia 2013 r. – 5,4 tys. osób). W okresie I-XII 2014 r. liczba osób poszukujących pracy (liczona zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów RU nr 106 z dn. 24.05.2007 r.) osiągnęła 687,0 tys. osób, czyli 5,1% ludności aktywnej zawodowo. Informacje nt. poziomu bezrobocia w poszczególnych regionach nie zostały opublikowane.

b/ Liczba aktywnej zawodowo ludności w okresie I-XII 2014 r. wynosiła średnio 13.505,4 tys. osób (43,9% ogółu ludności), natomiast liczba osób zatrudnionych w gospodarce Uzbekistanu w okresie I-XII 2014 r. wynosiła wg. wstępnych danych 12.818,4 tys. i wzrosła w porównaniu z 2013 r. o 2,4%. 81,3% zatrudnionych pracowało w sektorach innych niż państwowy. Wg informacji z przytoczonego powyżej posiedzenia Rady Ministrów RU z dn. 19 stycznia 2015 roku, w 2014 roku powstało około 1 miliona nowych miejsc pracy, z których 60% na terenach wiejskich. W stolicy kraju powstało 91,2 tys. nowych miejsc pracy. Sytuację na rynku pracy Uzbekistanu charakteryzują również procesy migracyjne. Wg wstępnych danych, w okresie od stycznia do grudnia 2014 r. do Uzbekistanu przybyło 145,3 tys. osób, a opuściło kraj – 183,8 tys. osób. Migracja zarobkowa obywateli Uzbekistanu odbywa się głównie do Rosji i Kazachstanu. Eksperci przewidują, że w związku z kryzysem w Rosji i zmniejszeniem ilości robót budowlanych w tym kraju, w 2015 roku część pracowników najemnych z Uzbekistanu powróci do ojczyzny. Przewiduje się powstanie w 2015 roku w Uzbekistanie 987,5 tys. nowych miejsc pracy.

c/ Informacje nt. dochodów ludności w 2014 r. podobnie jak wcześniej nie zostały opublikowane. Zgodnie z ostatnimi zmianami, od 15 grudnia 2014.r. minimalna pensja w Uzbekistanie wynosi 118.400 UZS, minimalna emerytura – 231.575 UZS, zasiłki dla osób nie posiadających wymaganego do emerytury lub renty inwalidzkiej stażu pracy – 142.100 UZS, zasiłki dla dzieci-inwalidów – 231.575 UZS. Ogółem, w 2014 roku zarobki w sferze budżetowej, emerytury i stypendia studenckie wzrosły o 23,2%; realne dochody ludności miały wzrosnąć w tym czasie o 10,2%. W strukturze dochodów ludności w ciągu całego okresu istnienia niezależnego Uzbekistanu, z 10,6% do 52% zwiększył się udział dochodów z działalności przedsiębiorczej.

6. Przemysł, podmioty gospodarcze

a/ Produkcja przemysłowa Uzbekistanu w 2014 roku osiągnęła poziom 75.193,5 mld UZS i była większa o 8,3% w porównaniu z 2013 r. Na wzrost produkcji przemysłowej miał mieć m.in. wpływ 6,5-procentowy wzrost wydajności pracy, realizacja programu „lokalizacji produkcji gotowych towarów, elementów i materiałów” (w jej ramach wyprodukowano w 2014 r. towarów na kwotę 3.113,3 mld UZS) i inne działania podejmowane przez rząd Uzbekistanu. W omawianym okresie elektroenergetyka wygenerowała 5.368,5 mld UZS (dynamika 102,2%), przemysł paliwowy – 9.841,5 mld UZS (98,1%), metalurgia żelaza – 1.800,5 mld UZS (116,5%), metalurgia metali kolorowych – 6.580,1 mld UZS (101,7%), przemysł chemiczny i petrochemiczny – 4.107,7 mld UZS (108,9%), przemysł maszynowy i obróbki metali – 14.828,3 mld USD (113,5%), przemysł drzewny i celulozowo-papierniczy – 1.261,0 mld UZS (112,3%), produkcja materiałów budowlanych – 4.553,8 mld USD (110,7%), przemysł lekki – 10.555,5 mld USD (116,1%), przemysł spożywczy – 11.993,9 mld UZS (107,6%). Udział poszczególnych sektorów w produkcji przemysłowej Uzbekistanu kształtował się następująco: elektroenergetyka – 7,1% (w 2013 r. – 7,1%), przemysł paliwowy – 13,1% (15%), metalurgia żelaza – 2,4% (2,3%), metalurgia metali kolorowych – 8,7% (9%), przemysł chemiczny i petrochemiczny – 5,5% (545%), przemysł budowy maszyn i obróbki metali – 19,7% (18,8%), przemysł drzewny i celulozowy – 1,7% (1,4%), przemysł materiałów budowlanych – 6,1% (6,5%), przemysł lekki – 14% (13,2%), przemysł spożywczy – 16% (15,7%), inne sektory – 5,7% (5,6%). 36,4% produkcji przemysłowej stanowiły towary konsumpcyjne. Najwięcej produkcji przemysłowej wyprodukowano w Taszkencie (13.767,2 mld UZS), obwodzie Taszkenckim (11.082,4 mld UZS), obwodzie Andiżańskim (9.590,3 mld UZS), obwodzie Nawoijskim (7.521 mld UZS) i obwodzie Kaszkadaryńskim (6.322,3 mld UZS) najmniej – w obwodzie Dżizakskim (1.003,2 mld UZS) i Karakałpacji (1.333,3 mld UZS).

b/ Wg stanu na dzień 1 stycznia 2015 roku w Uzbekistanie ogółem było zarejestrowanych (bez udziału gospodarstw farmerskich) 273.627 przedsiębiorstw i organizacji. W okresie sprawozdawczym powstało 26.933 nowych podmiotów gospodarczych, a 19.974 zostało zlikwidowanych. Z 273,7 zarejestrowanych osób prawnych, aktywną działalność prowadziło 246,7 tys. przedsiębiorstw i organizacji, tj. 90,2%. 14,4% podmiotów stanowiło własność skarbu państwa, 85,6% - własność niepaństwową, z których 33,1% - własność prywatną przedsiębiorstw, 1,8% - przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego, 50,7% - inne przedsiębiorstwa. 76,9 tys. zarejestrowanych przedsiębiorstw prowadziło działalność w sektorze usług i żywienia zbiorowego, 47,4 tys. - w przemyśle, 24,2 tys. - w budownictwie, 22.6 tys. - w rolnictwie i gospodarce leśnej, 21.9 tys. – w edukacji, nauce i kulturze, 11.1 tys. – w ochronie zdrowia, kulturze fizycznej i sporcie oraz sferze socjalnej, 11 tys. – w transporcie i łączności, a także 3.8 tys. – w sektorze nieprodukcyjnych usług socjalno-bytowych. Na dzień 1 stycznia 2015 roku zarejestrowanych było 221.140 małych podmiotów gospodarczych i tzw. mikro firm (w 2014 r. powstało 26.037 małych podmiotów i mikrofirm, zlikwidowano – 18.740 podmiotów). Generująca 56,1% PKB mała przedsiębiorczość w 2014 roku wypracowała 31,9% uzbekistańskiej produkcji przemysłowej, 98,3% produkcji rolnej, zapewniła realizację 70,3% prac budowlanych, 45,4% usług handlu detalicznego, 48,5% płatnych usług oraz zrealizowała 34,8% ogółu inwestycji.

7. Działalność inwestycyjna i budownictwo

a/ Ogółem w 2014 roku nakłady inwestycyjne w Uzbekistanie osiągnęły wartość 33.715,3 mld UZS tj. o 9,6% więcej niż w 2013 roku. W ekwiwalencie dolarowym wielkości te wyniosły odpowiednio 14,6 mld USD i 10,9%. W stosunku do PKB Uzbekistanu inwestycje stanowiły 23,3% jego wielkości, czyli o 0,1% więcej niż w 2013 roku. 4,7% inwestycji było finansowanych z Budżetu Państwa (w 2013 r. - 5,5%), 0,3% - z Funduszu Melioracyjnego Ulepszania Gruntów (0,4%), 52,7% - ze środków przedsiębiorstw i ludności (53,1%), 11,4% - z kredytów bankowych i innych (11%), 20,2% - z inwestycji i kredytów zagranicznych (20,3%) oraz 10,7% - z funduszy pozabudżetowych, w tym z Funduszu Rekonstrukcji i Rozwoju (9,7%). 22.421 mld UZS środków inwestycyjnych (66,5 ogółu nakładów inwestycyjnych) przeznaczono na cele produkcyjne, w tym 36,3% zainwestowano w przemyśle (21,6% - przemysł paliwowo-energetyczny, 3,3% - metalurgia, 1,6% - przemysł chemiczny i petrochemiczny, 1,9% - przemysł budowy maszyn, 2,3% - przemysł lekki, 2% - przemysł spożywczy, 1,9% - produkcja materiałów budowlanych), 4,3% zainwestowano w rolnictwo, 2,3% - w budownictwo, 14,3% - w transport i łączność, 5% - w handel i żywienie zbiorowe, 2,4% - w prace geologiczno-poszukiwawcze oraz 1,9% - w inne dziedziny. Do sektorów pozaprodukcyjnych skierowano 11.294,3 mld UZS środków inwestycyjnych (33,5%), z której to kwoty 21,2% przeznaczono na budownictwo mieszkaniowe, 2,4% - na gospodarkę komunalną, 2,7% - na ochronę zdrowia, 2,4% - na edukację, 0,6% - na kulturę i sztukę oraz 4,2% - na inne dziedziny. Z 6.818,1 mld UZS inwestycji zagranicznych 3.989,7 mld UZS stanowiły kredyty. Największymi beneficjentami środków pochodzących z inwestycji zagranicznych były: Karakałpacja (27,7%), obwód Bucharski (23,6%), obwód Kaszkadaryński (12,4%), Taszkent (11,2%); natomiast najmniejszymi – obwód Chorezmski (0,2%) oraz obwód Dżizakski (0,9%). 59,9% inwestycji i kredytów zagranicznych wykorzystano w sektorze paliwowo-energetycznym, 1% - w sektorze budowy maszyn, 1,3% - w przemyśle lekkim, 3,5% - w przemyśle spożywczym, 2,3% - w rolnictwie, 22,1% - w transporcie i łączności, 4% - w ochronie zdrowia, 1,5% - w gospodarce komunalnej oraz 4,4% - w innych dziedzinach.

b/ W 2014 roku wykonano robót budowlanych na sumę 19.779,3 mld UZS, czyli o 18,3% więcej niż w 2013 roku. 80,6% robót przypadało na nowe budownictwo, rekonstrukcję, rozbudowę i przekształcanie przedsiębiorstw (w 2013 r. - 79,5%), 17,7% - na remonty kapitalne i bieżące (19%), 1,7% - na inne prace podwykonawcze (1,5%). 92,7% prac budowlanych zrealizowano w sektorze niepaństwowym (48,8% w podmiotach stanowiących prywatną własność obywateli, 27,8% - własność stowarzyszeń gospodarczych, 12,6% - własność przedsiębiorstw typu joint venture, przedsiębiorstw i obywateli zagranicznych, 3,5% - inną własność), 7,3% - w państwowym. Z ogólnej wielkości nakładów inwestycyjnych na cele pozaprodukcyjne (11.294,3 mld UZS), 63,3% czyli 7.147,3 mld UZS przeznaczono na budownictwo mieszkaniowe. W okresie od stycznia do grudnia 2014 roku oddano do eksploatacji domów o łącznej powierzchni 11.327,6 tys. m2 (wzrost o 6,8% w porównaniu z 2013 r.), z czego 8.378,9 tys. m2 na terenach wiejskich (dynamika 104,2%). Z tej samej grupy środków inwestycyjnych na cele pozaprodukcyjne 350,6 mld UZS przeznaczono na budowę i remonty szpitali i przychodni (co stanowi 38,2% ogółu inwestycji w ochronę zdrowia), na budowę i remonty obiektów edukacyjnych wydano 412,9 mld UZS (51,4% wydatków inwestycyjnych na edukację), na budowę sieci wodociągowych – 414,2 mld UZS, na budowę sieci gazowych – 14,3 mld UZS. Najwięcej robót budowlanych, na sumę 3.208,1 mld UZS, wykonano w stolicy kraju - Taszkencie, najmniej – w obwodzie Syrdarińskim (378,5 mld UZD).

8. Transport

a/ W 2014 r. wielkość przewozów towarowych wszystkimi rodzajami transportu wyniosła ogółem 1.455,8 mln ton (dynamika 105%), w tym: transportem samochodowym – 1.324,1 mln ton (105,2%), transportem kolejowym – 66 mln ton (103,5%), rurociągami – 65,7 mln ton (101,1%) oraz lotniczym – 23,1 tys. ton (105,1%).

Z opublikowanych w roczniku statystycznym informacji wynika, że w przypadku przewozów kolejowych zwiększyły się przewozy następujących ładunków: złom żelazny (dynamika 102,4%), materiały budowlane (111,5%), cement (109,4%), drewno (101,3%); natomiast zmniejszyły się przewozy takich ładunków jak: węgiel kamienny (dynamika 88,6%), ropa naftowa i towary pokrewne (85,6%), wyroby żelazne (99,9%), nawozy chemiczne i mineralne (99,7%), ziarno i mąka (97,8%).

b/ Wszystkimi środkami transportu przewieziono ogółem 7.321,3 mln pasażerów (dynamika 104,8%), w tym: transportem samochodowym – 7.230,4 mln osób (104,9%), koleją – 19,2 mln osób (110,1%), transportem lotniczym – 2,3 mln osób (96,2%) oraz elektrycznymi środkami transportu miejskiego – 69,4 mln osób (93,5%).

9. Handel detaliczny i usługi

a/ Obroty handlu detalicznego w 2014 roku wyniosły ogółem 58.643,4 mld UZS i były o 14,3% wyższe w porównaniu z 2013 rokiem. 50,9% obrotów stanowiły artykuły spożywcze, a 49,1% - artykuły przemysłowe (w 2013 r. liczby te wynosiły odpowiednio 46,5% i 53,5%). W obrotach handlu detalicznego 95,1 mld UZS przypadało na przedsiębiorstwa państwowe (dynamika 103,6%), a 58.548,3 mld UZS na pozostałe przedsiębiorstwa (114,3%), z czego 41.594,6 mld UZS zrealizowały firmy stanowiące prywatną własność obywateli (115,6%). 62,8% obrotów zrealizowano za pośrednictwem bazarów – dynamika 115,8% (z czego 21,7% - za pośrednictwem bazarów odzieżowych i specjalistycznych /dynamika 114,5%/ oraz 41,1% - za pośrednictwem bazarów spożywczych /dynamika 116,4%/), natomiast 37,2% (dynamika 111,8%) - za pośrednictwem przedsiębiorstw handlowych. W obrotach handlu detalicznego największy udział miał Taszkent (12.602,2 mld UZS – dynamika 113,6%), obwód Taszkencki (6.146,7 mld UZS – dynamika 114%), obwód Fergański (5.146,3 mld UZS – dynamika 113,3%), obwód Samarkandzki (4.975,3 mld UZS – dynamika 114,9%) i obwód Andiżański (4.609,3 mld UZS – dynamika 114%), najmniejszy – obwód Syrdariński (1.026 mld UZS – dynamika 115,4%). W przeliczeniu na mieszkańca, największy udział w handlu detalicznym miał Taszkent (5.334,7 tys. UZS – dynamika 112,9%), najmniejszy – Karakałpacja (1.093,4 tys. UZS – dynamika 112,5%).

b/ Wartość zrealizowanych płatnych usług na rzecz ludności wyniosła w okresie sprawozdawczym 22.683,1 mld UZS (dynamika 111,4%), natomiast ogólna wartość usług rynkowych – 82.261,2 mld UZS (dynamika 115,4%). 27% wszystkich usług stanowiły usługi transportowe (dynamika 108,9%), 22,9% - usługi w sektorze handlu i żywienia zbiorowego (dynamika 117,5%), 8,3% - usługi finansowe (133,9%), 5,1% - usługi łączności i informatyczne (124,1%), 4,8% - usługi budowlane (118,3%), 3,6% - usługi komunalne (120,7%), 2,6% - usługi edukacyjne (110,2%), 1% - usługi medyczne (114,2%), 0,6% - usługi rolnicze (112,5%), 0,5% - usługi remontowe urządzeń technologicznych (123,3%), 0,5% - usługi turystyczne, w tym hotelarskie (116%), 0,2% - usługi związane z oprogramowaniem sprzętu komputerowego (dynamika 121,6%), 0,1% - usługi remontowe sprzętu rolniczego (124,6%) oraz 22,8% - inne usługi (111,4%). 15,2% płatnych usług dla ludności świadczyły podmioty państwowe, 84,8% - niepaństwowe, z czego 43,3% stanowiły podmioty stanowiące własność prywatną obywateli. Najwięcej płatnych usług na rzecz ludności świadczono w Taszkencie (5.175,4 mld UZS – dynamika 109,3%; w przeliczeniu na osobę – 2.190,8 tys. UZS – dynamika 108,6%), najmniej – w obwodzie Syrdarińskim (305,3 mld UZS – dynamika 112,6%; w przeliczeniu na osobę – 396,2 tys. UZS – dynamika 110,6%).

10. Rolnictwo

Wartość produkcji rolnej brutto w okresie styczeń - grudzień 2014 roku wyniosła 36.957 mld UZS i była wyższa o 6,9% niż w 2013 r. Produkcji roślinnej wyprodukowano na sumę 21.810,4 mld USD (dynamika 106,9%) – 59% produkcji rolnej, a produkcji zwierzęcej - na sumę 15.146,6 mld UZS (107%). W strukturze produkcji rolnej dominowały indywidualne gospodarstwa rolne (65,1%), gospodarstwa farmerskie (32,9%) oraz przedsiębiorstwa rolne (2%). Całkowita powierzchnia zasiewów w 2014 r. wynosiła 3.677,9 tys. ha, z których 1.655,4 tys. ha stanowiły zboża (dynamika 100,8%), w tym pszenica – 1.454,6 tys. ha (100,2%), 1.301,1 tys. ha – bawełna (99,4%). Zasiewy roślin paszowych wzrosły o 3,4%, ziemniaków – 2,6%, basztanowych – 1,8%, warzyw – 1,4%. W okresie od stycznia do grudnia 2014 r. we wszystkich rodzajach gospodarstw rolnych zebrano 8.050,5 tys. ton kultur ziarnowych (dynamika 103,1%), z czego 7.182,9 tys. ton zbóż (102,4%), w tym 6.956 tys. ton pszenicy (101,7%). Ponadto zebrano 3.400,2 tys. ton surowej bawełny (101,7%), 2.452,4 tys. ton ziemniaków (109%), 9.286,7 tys. ton warzyw (109,1%), 1.696,1 tys. ton roślin basztanowych (108,9%), 2.490,6 tys. ton owoców (110,2%) oraz 1.441,2 tys. ton winogron (109%).

Udział produkcji zwierzęcej w produkcji rolnej brutto wynosił 41% (w 2013 r. – 40,2%). Na dzień 1 stycznia 2015 r. pogłowie bydła rogatego we wszystkich rodzajach gospodarstw wynosiło 10.994,6 tys. szt. (dynamika 103,7%), w tym krów – 4.084,8 (101,6%), owiec i kóz – 18.447,4 tys. szt. (104,1%), trzody chlewnej – podobnie jak w roku ubiegłym brak danych, koni – 213,3 tys. szt. (102,2%) oraz drobiu – 56.195 tys. szt. (107,4%). We wszystkich rodzajach gospodarstw rolnych wyprodukowano 1.906,5 tys. ton mięsa w żywej wadze (dynamika 106,7%), 8.432,8 tys. ton mleka (107%), 4.950 mln szt. jaj (113%), 34,4 tys. ton wełny (106,2%), 1.063,4 tys. szt. skór karakułowych (100,3%). Najwięcej produkcji rolnej wyprodukowano w obwodzie Taszkenckim (4.667,3 mld UZS - dynamika 106,8%), Samarkandzkim (4.394,1 mld UZS - dynamika 106,9%) i Andiżańskim (3.754,6 mld UZS - dynamika 107,9%), najmniej – w Karakałpacji (1.097,3 mld UZS - dynamika 106,1%).

11. Handel zagraniczny

a/ Obroty handlu zagranicznego Uzbekistanu w 2014 roku osiągnęły poziom 28.067 mln USD (dynamika 99,3%), w tym eksport – 14.108,7 mln USD (dynamika 98,5%) oraz import – 13.959,2 mln USD (100,1%). 44,4% obrotów, 50,6% eksportu i 38,2% importu przypadało na kraje WNP. Saldo bilansu handlowego Uzbekistanu było dodatnie i wynosiło 149,5 mln USD, z czego 1.808,5 mln USD przypadało na kraje WNP oraz (-) 1.659 mln USD na pozostałe kraje. Z ogółu uzbekistańskiego eksportu 2.354,8 mln USD przypadało na przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego (dynamika 89,3%), w imporcie – 5.300,4 mln USD (dynamika 97,9%). W strukturze eksportu dominowały: nośniki energii i produkty ropopochodne – 26% (w 2013 r. - 31,1%), usługi – 21,5% (16,2%), artykuły spożywcze – 11,9% (9,8%), włókno bawełniane – 7,4% (7,7%), metale żelazne i kolorowe – 6,9% (6,3%), maszyny i urządzenia – 3,9% (5,5%), produkty chemiczne i wyroby z nich – 4,6% (4%) oraz inne – 17,8% (19,4%); w strukturze importu dominowały: maszyny i urządzenia – 39,6% (w 2013 r. – 44,2%), produkcja chemiczna – 16% (14,3%), artykuły spożywcze – 10,8% (9,7%), metale żelazne i kolorowe – 8% (7,9%), nośniki energii i produkty ropopochodne – 6,2% (7,2%), usługi – 7,8% (5,8%) oraz inne – 11,6% (10,9%). Największymi partnerami handlowymi Uzbekistanu były: Rosja (21,8% obrotów - dynamika 92,2%), Chiny (16,9% - dynamika 105,5%), Kazachstan (12,6% - dynamika 112,8%), Korea (7,2% - dynamika 95%), Turcja (5,4% - dynamika 111,6%), Niemcy (2,4% - dynamika 115,7%), Ukraina (2,2% - dynamika 59,8%), Afganistan (2,1% - dynamika 89,2%), Turkmenistan (1,5% - dynamika 116,6%), Iran (1,3% - dynamika 137,8%), Indie (1,1% - dynamika 121,2%), USA (1% - dynamika 74,5%), Francja (1% - dynamika 89,2%), Brazylia (0,9% - dynamika 98,6%), Łotwa (0,9% - dynamika 98,8%), Kirgizja (0,8% - dynamika 110,8%), Japonia (0,7% - dynamika 88,1%), Włochy (0,7% - dynamika 131,6%), Białoruś (0,6% - dynamika 91,9%), Tadżykistan (0,6% - dynamika 105,5%),Polska (0,5% - dynamika 87,5%), Szwajcaria (0,5% - dynamika 105,9%), Zjednoczone Emiraty Arabskie (0,4% - dynamika 96,9%), Wielka Brytania (0,4% - dynamika 81,1%), Holandia (0,4% - dynamika 125,7%), Czechy (0,3% - dynamika 95%), Litwa (0,3% - dynamika 114,5%), Belgia (0,3% - dynamika 103,1%), Austria (0,3% - dynamika 112,8%), Bangladesz (0,3% - dynamika 82,3%).

b/ Wg polskich danych statystycznych obroty pomiędzy Polską i Uzbekistanem osiągnęły poziom 166 mln USD (dynamika 96%), z czego polski eksport osiągnął 136,54 mln USD (dynamika 92%), import – 29.46 mln USD (dynamika 114%). Najważniejszymi pozycjami w polskim eksporcie były: produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych (22,9% eksportu – dynamika 115%), zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego (22,6%), urządzenia mechaniczne i elektryczne, do rejestracji i odbioru dźwięku (21,1% - dynamika 145%), pojazdy, statki powietrzne, jedn. pływające i współdziałające urządzenia (7,9% - dynamika 52%), gotowe art. spożywcze, napoje bezalkoholowe, alkohol, ocet i tytoń (5,7% - dynamika 79%), produkty pochodzenia roślinnego (3,4% - dynamika 58%), produkty mineralne, drewno, słoma, korek, wiklina i ich wyroby (2,7% - dynamika 120%), wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych (2,5% - dynamika 168%). Największą dynamikę odnotowano w grupie obuwie, nakrycia głowy, parasole, laski, pióra, sztuczne kwiaty, wyroby z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki itp., szkło (650%) oraz tłuszcze, oleje pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, produkty ich rozkładu (314%). W polskim imporcie dominowały natomiast: materiały i wyroby włókiennicze (37,6% importu – dynamika 127%), produkty mineralne (28,7% - dynamika 99%), produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych, produkty pochodzenia roślinnego (8,4% - dynamika 233%).

12. Kursy walut

Oficjalne kursy walut (wg danych banku Centralnego) na dzień 1 stycznia 2014 roku kształtowały się następująco: 1 USD = 2.202,20 UZS, 1 Euro = 3.031,90 UZS; natomiast na dzień 31 grudnia 2014 roku: 1 USD = 2.422,40 UZS, 1 Euro = 2.987,74 UZS.

 

13. Uzbekistan w ważniejszych rankingach międzynarodowych

 

Nazwa rankingu

2015

2014

2013

2012

Ranking swobody gospodarczej Heritage Foundation 2015 www.heritage.org

160

163

162

164

Indeks percepcji korupcji 2014 Transparenty International www.transparency.org

-

166

168

170

Doing Business 2015 Banku Światowegowww.doingbusiness.org

141

146

154

166

Ranking pomyślności gospodarczej i jakości życia The 2014 Legatum Prosperity index www.prosperity.com

-

57

63

64

Ranking rozwoju społecznego UNDP (HDI 2014)www.hdr.undp.org

-

116

114

112

Ranking rosnących rynków 2013 Growth Markets Index 30 firmy Maplecroft www.maplecroft.com

-

-

20

-

 

 

 

 

 
Ostatnia aktualizacja: 16.03.2015
Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Nici do haftu maszynowego

Im więcej czasu poświęcimy na doskonalenie naszych umiejętności, tym szybciej, dokładniej i spraw...
Polska - Sulechów (miasto) 2021-04-21 Dodał: Pozostałe tekstylia Zobacz ofertę

Tłumaczenia medyczne

Biuro tłumaczeń Reddo Translations świadczy usługi z zakresu tłumaczeń medycznych. Tam, gdzie dro...
Polska - Warsaw 2021-04-20 Dodał: Marta Januszewska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Katalogi stron

Każdy biznes wymaga rzetelnej reklamy. Jeśli chcesz, by Twoja firma pozyskała jeszcze większe rze...
Polska - Poznań 2021-04-20 Dodał: Jacek Cukierski IT/ICT Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert