Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuSytuacja społeczno-gospodarcza Uzbekistanu w I półroczu 2014 roku

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Tomasz Podsiedzik | 2015-12-21 20:53:48
uzbekistan, o‘zbekiston, gospodarka, społeczeństwo

1. Produkt Krajowy Brutto Wg danych Państwowego Komitetu ds. Statystyki, w I półroczu 2014 roku PKB Uzbekistanu osiągnął poziom 61.056,1 mld UZS, a jego wzrost wyniósł 8,1%.

Wg oficjalnego kursu na koniec czerwca 2014 r. gdzie 1 USD = 2.312,3 UZS, PKB wyniósł ok. 26.404,9 mln USD. 80,8% PKB wygenerował sektor niepaństwowy, a 19,2% - sektor państwowy. W strukturze PKB 52,7% stanowiły usługi, 35,7% - produkcja towarów oraz 11,6% - podatki na towary i operacje eksportowo-importowe. W przekroju terytorialnym największy wzrost PKB odnotowano w obwodzie Chorezmskim (dynamika 112,6%) i Samarkandzkim (110,4%), najmniejszy – w obwodzie Nowoijskim (105,5%), Syrdarińskim (106,9%) i Taszkenckim (107%) Największy wzrost PKB per capita odnotowano w obwodzie Chorezmskim (110,5%) i w Karakałpacji (108,7%), najmniejszy – w obwodzie Nawoijskim (104,1%). Wg danych Banku Światowego z lipca br. dochód narodowy na osobę w Uzbekistanie wynosił w 2013 roku 5.167 USD, a wg danych MWF – 3.762 USD.

 

2. Budżet Państwa

Wg informacji z posiedzenia Rady Ministrów RU, dotyczącego wyników gospodarczych Uzbekistanu w I półroczu 2014 roku (odbyło się 16 lipca br.), Budżet Uzbekistanu w tym okresie został zrealizowany z proficytem w wysokości 0,1% PKB.

 

3. Zadłużenie zagraniczne

Oficjalnie dane dotyczące zadłużenia zagranicznego nie są publikowane. Wg danych zawartych w wstąpieniu Prezydenta RU z dnia 17 stycznia 2014 r. zadłużenie zagraniczne Uzbekistanu na koniec 2013 r. wynosiło 17% wielkości PKB, czyli około 60% uzbekistańskiego eksportu.

 

4. Inflacja

W okresie styczeń – czerwiec 2014 roku inflacja osiągnęła poziom 3,2% (w tym samym okresie 2013 r. – 3,5%), a średnia miesięczna inflacja – podobnie jak przed rokiem - 0,6%. Ceny producentów produkcji przemysłowej wzrosły o 5,7% (w I-VI 2013 r. – 5,2%), taryfy na przewozy towarowe – b/d, a taryfy na usługi łączności dla osób prawnych – o 4,6% (14,3%). Największy wpływ na wzrost cen producentów produkcji przemysłowej miał wzrost cen materiałów budowlanych (dynamika 115,8%), wzrost cen w metalurgii metali kolorowych (114,4%), w elektroenergetyce (109,1%), w przemyśle chemicznym i petrochemicznym oraz paliwowym (107,1%), w przemyśle drzewnym i celulozowo-papierniczym (106,5%), spożywczym (106,1%), w metalurgii żelaza (103,4%), w przemyśle maszynowym i obróbki metali (101,4%), a także w przemyśle lekkim (100,5%). Nie uległy zmianie ceny w przemyśle młynarskim. Dynamika wzrostu cen w grupie łączności dla osób prawnych charakteryzowała się wzrostem cen usług pocztowych (dynamika 124,6%) oraz łączności komórkowej (dynamika 104,9%); w pozostałych grupach zmian nie odnotowano.

 

5. Bezrobocie i dochody ludności

a/ Liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy jako osoby poszukujące pracy wynosiła na koniec czerwca 2014 r. 9,4 tys. (w czerwcu 2013 r. – 13,7 tys. osób). W okresie I półrocza 2014 r. liczba osób poszukujących pracy wynosiła (liczona zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów RU nr. 106 z dn. 24.05.2007 r.) 691,4 tys. osób, czyli 5,2% ludności aktywnej zawodowo. Łączna liczba ludności Uzbekistanu wynosiła w tym okresie (tj. na dzień 1.07.2014 r.) 30.702,8 tys. osób.

Liczba osób zatrudnionych w gospodarce narodowej Uzbekistanu wynosiła w I półroczu br. 12.714,8 tys. osób (wzrost o 2,5% w porównaniu z okresem I-VI 2013 r.).

Wg wstępnych danych, w okresie sprawozdawczym do Uzbekistanu przybyło 73,1 tys. osób, a wyemigrowało – 87,8 tys. osób. Migracja zarobkowa obywateli Uzbekistanu odbywa się głównie do Rosji i Kazachstanu.

b/ Informacje nt. dochodów ludności Uzbekistanu w I półroczu 2014 r. w „Przeglądzie statystycznym RU za pierwsze półrocze 2014 roku” nie zostały opublikowane. W omawianym okresie minimalna pensja w kraju wynosiła 96.105 UZS (do 15.12.2013 r. - 79.560 UZS), a minimalna emerytura – 187.970 UZS (155.670 UZS).

 

6. Przemysł, podmioty gospodarcze

a/ Produkcja przemysłowa Uzbekistanu w okresie 6 miesięcy 2014 roku osiągnęła poziom 34.658,1 mld UZS i była większa o 8,1% w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. Elektroenergetyka wygenerowała 2.556,9 mld UZS (dynamika 102,1%), przemysł paliwowy – 4.653,6 mld UZS (96,5%), metalurgia żelaza – 838,7 mld UZS (110,3%), metalurgia metali kolorowych – 3.157,4 mld UZS (104,9%), przemysł chemiczny i petrochemiczny – 1.771,6 mld UZS (103,7%), przemysł maszynowy i obróbki metali – 6.916,2 mld UZS (117,1%), przemysł drzewny i celulozowo-papierniczy – 539,7 mld UZS (108%), produkcja materiałów budowlanych – 2.260,7 mld UZS (113,1%), przemysł lekki – 5.056,4 mld UZS (112,7%), przemysł spożywczy – 5.097,9 mld UZS (107%). Udział poszczególnych sektorów w produkcji przemysłowej kształtował się następująco: elektroenergetyka – 7,4%, przemysł paliwowy – 13,4%, metalurgia żelaza – 2,4%, metalurgia metali kolorowych – 9,1%, przemysł chemiczny i petrochemiczny – 5,1%, przemysł budowy maszyn i obróbki metali – 20%, przemysł drzewny i celulozowy – 1,6%, produkcja materiałów budowlanych – 6,5%, przemysł lekki – 14,6%, przemysł spożywczy – 14,7%, inne sektory – 5,2%. Towarów konsumpcyjnych wyprodukowano na sumę 13.773,9 mld UZS (dynamika 110,8%), z czego artykułów spożywczych na sumę 5.493,5 mld UZS (106,5%) i przemysłowych na sumę 8.280,4 mld UZS (113,8%). Informacje nt. szczegółów wzrostu/spadku w poszczególnych sektorach przemysłu w obecnym informatorze nie zostały opublikowane. Najwięcej produkcji przemysłowej (na sumę 6.007,9 mld UZS) wyprodukowano w Taszkencie (dynamika 114,9%), najmniej – w obwodzie Dżizakskim (471,5 mld UZS, dynamika 115,7%) i w Karakałpacji (622,7 mld UZS, dynamika 115,8%), natomiast artykułów konsumpcyjnych najwięcej wyprodukowano w Taszkencie (2.987,1 mld. UZS, dynamika 113,4%), najmniej – w obwodzie Dżizakskim (208,6 mld UZS, dynamika 112,7%).

b/ Wg stanu na dzień 1 lipca 2014 roku w Uzbekistanie było zarejestrowanych ogółem (bez udziału gospodarstw farmerskich) 273.293 przedsiębiorstw i organizacji (na dzień 1.07.2013 r. - 304.505). W okresie sprawozdawczym powstało 14.779 nowych podmiotów (I-VI 2013 r. - 16.416), a 8.123 zostało zlikwidowanych (13.749).

Z 273.293 zarejestrowanych osób prawnych 14,4% należało do skarbu państwa, 85,6% stanowiło własność niepaństwową, z których 34,5% - własność prywatną, 1,8% - stanowiły przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego. 28,5% zarejestrowanych przedsiębiorstw prowadziło działalność w sektorze usług i żywienia zbiorowego, 17,2% - w przemyśle, 8,9 – w budownictwie, 8,4% - w rolnictwie i gospodarce leśnej, 8% - w edukacji, kulturze i nauce, 4% - w ochronie zdrowia, kulturze fizycznej i sporcie, 3,9% - w transporcie i łączności. Na dzień 1 lipca 2013 roku zarejestrowanych było 220.378 małych podmiotów gospodarczych i tzw. mikro-firm. W ciągu 6 miesięcy 2013 roku utworzono 14.288 takie podmiotów, zlikwidowano – 7.645. Mała przedsiębiorczość wygenerowała w tym czasie 43,9% PKB.

 

7. Działalność inwestycyjna i budownictwo

a/ Ogółem, w pierwszym półroczu 2014 roku w gospodarkę Uzbekistanu zainwestowano 15.014,5 mld UZS tj. o 10,8% więcej niż w analogicznym okresie 2013 roku. W ekwiwalencie dolarowym wartość inwestycji wyniosła 6,7 mld UZS, czyli o 12,8% więcej niż w roku 2013. 5,7% inwestycji finansowano z Budżetu Państwa, 0,3% - z Funduszu Melioracyjnego Ulepszania Gruntów, 51,3% - ze środków przedsiębiorstw i ludności, 20% - z inwestycji i kredytów zagranicznych, 11,9% - z kredytów bankowych i innych oraz 10,8% - ze środków pozabudżetowych, w tym z Funduszu Rekonstrukcji i Rozwoju. 22,4% środków inwestycyjnych skierowano do sektora państwowego, 77,6% - do sektora niepaństwowego. 9.079,5 mld UZS środków inwestycyjnych przeznaczono na inwestycje produkcyjne (60,5%), z których 32,3% zainwestowano w przemyśle (z tego: 19,8% - przemysł paliwowo-energetyczny, 2,2% - metalurgia, 1,8% - chemia i petrochemia, 2,4% - przemysł budowy maszyn, 1,9% - przemysł lekki, 1,4% - przemysł spożywczy, 1,6% - produkcja materiałów budowlanych), 4,4% zainwestowano w rolnictwo, 1,7% - w budownictwo, 13,3% - w transport i łączność, 4,7% - w handel i żywienie zbiorowe, 2,6% - w prace geologiczno-poszukiwawcze oraz 1,5% - w inne dziedziny. Do sektorów pozaprodukcyjnych skierowano 5.935mld UZS środków inwestycyjnych (39,5%), z czego 25,3% na budownictwo mieszkaniowe, 3% - na gospodarkę komunalną, 3% - na ochronę zdrowia, 3,4% - na edukację, 0,8% - na kulturę i sztukę oraz 4% - na inne dziedziny. Z 2.998,2 mld UZS inwestycji zagranicznych pozyskanych w I połowie 2014 roku, 1.813,5 mld UZS stanowiły kredyty. Największymi beneficjentami środków pochodzących z inwestycji zagranicznych były: Karakałpacja (29,4%), obwód Bucharski (25,2%), Taszkent (12,4%) oraz obwód Kaszkadariński (11,2%); najmniejszymi: obwód Chorezmski (0,2%), obwód Samarkandzki (1,1%) i obwód Dżizakski (1,2%). 58,1% inwestycji i kredytów zagranicznych wykorzystano w sektorze paliwowo-energetycznym, 1,3% - w budowie maszyn, 1,6% - w przemyśle lekkim, 0,9% - w przemyśle spożywczym, 2,8% - w rolnictwie, 24,1% - w transporcie i łączności, 4,5% - w gospodarce komunalnej, 0,5% - w instytucjach ochrony zdrowia i 6,2% - w innych dziedzinach.

b/ W okresie I-VI 2014 roku wykonano robót budowlanych na sumę 9.394,2 mld UZS, czyli o 17,4% więcej niż w tym samym okresie 2013 roku. 80,7% robót przypadało na nowe budownictwo, rekonstrukcję, rozbudowę i przekształcanie przedsiębiorstw, 17,6% - na remonty kapitalne i bieżące obiektów oraz 1,7% - na inne prace podwykonawcze. 48,5% prac budowlanych zrealizowano w obiektach stanowiących prywatną własność obywateli, 28% - własność stowarzyszeń gospodarczych, 12,8% - własność przedsiębiorstw typu joint venture, obcokrajowców i przedsiębiorstw zagranicznych, 7,1% - własność państwową oraz 3,6% - inną własność. Z ogólnej wielkości 5.935 mld UZS nakładów inwestycyjnych na cele pozaprodukcyjne, 3.808,9 mld UZS przeznaczono na budownictwo mieszkaniowe (64,2% ogółu nakładów inwestycyjnych na cele pozaprodukcyjne). W okresie styczeń – czerwiec 2014 roku oddano do eksploatacji 44,3 tys. mieszkań o łącznej powierzchni 5.755,7 tys. m2 (wzrost o 13,9% w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r.), z czego 4.350,7 tys. m2 na terenach wiejskich (wzrost o 15,9%).

 

8. Transport

a/ W styczniu – czerwcu 2014 r. wielkość przewozów towarowych wszystkimi rodzajami transportu wyniosła ogółem 637,4 mln ton (dynamika 104,6%), w tym: transportem samochodowym – 571,8 mln ton (104,9%), rurociągami – 33,2 mln ton (100,2%), transportem kolejowym – 32,4 mln ton (104%) oraz lotniczym – 10,7 tys. ton (108,3%).

b/ W I połowie 2014 r. wszystkimi środkami transportu przewieziono ogółem 3.437,2 mln pasażerów (dynamika 105,1%), w tym: transportem samochodowym – 3.389,8 mln osób (104,8%), koleją – 10 mln osób (112,6%), transportem lotniczym – 1,2 mln osób (94,1%) oraz elektrycznymi środkami transportu miejskiego – 36,2 mln osób (96%).

 

9. Handel detaliczny i usługi

a/ Obroty handlu detalicznego w pierwszej połowie 2014 roku wyniosły ogółem 25.909,8 mld UZS i były o 13,7% wyższe w porównaniu z tym samym okresem 2013 roku. 51,9% obrotów stanowiły artykuły spożywcze, a 48,1% - artykuły przemysłowe (w I-VI 2013 proporcje te kształtowały się w stosunku 51,8% do 49,2%). W obrotach handlu detalicznego 44,4 mld UZS przypadało na przedsiębiorstwa państwowe (dynamika 82,3%), a 25.865,4 mld UZS obrotów zrealizowały przedsiębiorstwa inne niż państwowe (dynamika 113,8%), z czego 17.906,2 mld UZS zrealizował handel prywatny (dynamika 112,9%). 60,7% obrotów zrealizowano za pośrednictwem bazarów (z czego 20,5% - za pośrednictwem bazarów odzieżowych i specjalistycznych i 40,2% - za pośrednictwem bazarów spożywczych), a 39,3% - za pośrednictwem przedsiębiorstw handlowych. W obrotach handlu detalicznego największy udział miał Taszkent (5.611,4 mld UZS – dynamika 113,4%) i obwód Taszkencki (2.759,3 mld UZS – dynamika 112,8%), najmniejszy – obwód Syrdariński (463,3 mld UZS – 114,7%), obwód Dżizakski (882,7 mld UZS – 115,6%) i Karakałpacja (832,7 mld UZS – 114,6%). W przeliczeniu na jednego mieszkańca obroty handlu detalicznego w Taszkencie wynosiły 2.380,6 tys. UZS (największe), natomiast w Karakałpacji – 478,1 tys. UZS (najniższe).

b/ Wartość zrealizowanych płatnych usług na rzecz ludności wyniosła 10.186,3 mld UZS (dynamika 109,7%), natomiast ogólna wartość usług rynkowych – 36.268,4 mld UZS (114,2%). 27,1% usług rynkowych stanowiły usługi transportowo-logistyczne, 21,6% - usługi w sektorze handlu i żywienia zbiorowego, 8,9% - finansowe, 5,4% - łączności i informatyczne, 4,3% - budowlane, 3,6% - komunalno-bytowe, 2,7% - edukacyjne, 1,1% - ochrony zdrowia, 0,5% - w rolnictwie, po 0,4% - remontowe sprzętu technicznego i turystyczne, 0,2% - informatyczno-komputerowe oraz 0,1% - serwisowo-remontowe sprzętu rolniczego. 15,7% płatnych usług dla ludności świadczyły podmioty państwowe, 84,3% - niepaństwowe, z czego 40,3% stanowiły podmioty będące własnością obywateli. Najwięcej płatnych usług dla ludności zrealizowano w Taszkencie (na kwotę 2.362,1 mld UZS – dynamika 108,5%), najmniej – w obwodzie Syrdaryńskim (138,8 mld UZS – dynamika 114,6%).

 

10. Rolnictwo

Wartość produkcji rolnej brutto w cenach bieżących wyniosła na koniec czerwca 2014 roku 15.311,5 mld UZS i była wyższa o 6,9% niż w tym samym okresie 2013 r. Wyprodukowano produkcji roślinnej na sumę 8.736,1 mld UZS (dynamika 107,1%) oraz zwierzęcej na sumę 6.575,4 mld UZS (106,7%). Udział produkcji roślinnej w ogóle produkcji rolnej stanowił 57,1%. W strukturze produkcji rolnej dominowały rodzinne przedsiębiorstwa rolne (75,1%), farmerskie gospodarstwa rolne (23,1%) oraz tzw. przedsiębiorstwa rolne (1,8%). Całkowita powierzchnia zasiewów w I połowie br. wynosiła 3.635,4 tys. ha, z czego 45% stanowiły zboża, 37,6% - uprawy techniczne, w tym 35,8% – bawełna, 2,2% – ziemniaki, 5,2% – warzywa, 1,4% - uprawy basztanowe oraz 8,6% - uprawy paszowe. Na dzień 1 lipca 2014 r. we wszystkich rodzajach gospodarstw rolnych zebrano 5.783 tys. ton zbóż, z czego 5.697,5 tys. ton pszenicy, 1.225,6 tys. ton ziemniaków, 2.410,4 tys. ton warzyw, 150,7 tys. ton basztanowych, 782,4 tys. ton owoców oraz 22,2 tys. ton winogron. Udział produkcji zwierzęcej w produkcji rolnej brutto wynosił 42,9% (w okresie I-VI 2013 r. – 42,1%). Na dzień 1 lipca 2014 r. pogłowie bydła rogatego we wszystkich rodzajach gospodarstw rolnych wynosiło 10.735,7 tys. szt. (dynamika 104,4%), w tym krów – 4.085,7 (102%); owiec i kóz – 18.363,3 tys. szt. (103,7%), trzody chlewnej – brak danych, koni – 208,5 tys. szt. (103%), drobiu – 53.725,2 tys. szt. (110,3%). We wszystkich rodzajach gospodarstw rolnych wyprodukowano 886,1 tys. ton mięsa w żywej wadze (106,5%), 3.676,5 tys. ton mleka (106,7%), 2.517,2 mln szt. jaj (111,2%), 17.263 tys. ton wełny (106,3%), 901,9 tys. szt. skór karakułowych (100,8%). Najwięcej produkcji rolnej wyprodukowano w obwodzie Fergańskim (1.877,1 mld UZS, dynamika 107,5%), Taszkenckim (1.828,7 mld UZS, dynamika 107%) i Samarkandzkim (1.532,4 mld UZS, dynamika 106,5%), najmniej – w Karakałpacji (301,6 mld UZS, dynamika 106,5%).

 

11. Handel zagraniczny

a/ Obroty handlu zagranicznego Uzbekistanu w pierwszej połowie 2014 roku osiągnęły poziom 13.962,4 mln USD (dynamika 106,3%), w tym eksport – 7.224,3 mln USD (dynamika 108%) oraz import – 6.738,1 mln USD (104,6%). 42% obrotów, 47,9% eksportu i 35,7% importu przypadało na kraje WNP. Saldo bilansu handlowego Uzbekistanu było dodatnie i wynosiło 486,2 mln USD, z czego 1.053,8 mln USD przypadało na kraje WNP oraz – 567,6 mln USD (ujemne) na pozostałe kraje. Z ogółu uzbekistańskiego eksportu, 1.286,5 mln USD przypadało na przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego (dynamika 104%), w imporcie – 2.669,1 mln USD (dynamika 100%). W strukturze eksportu dominowały: nośniki energii i produkty ropopochodne – 32,2% (w analogicznym okresie 2013 r. - 36%), usługi – 20,1% (17,3%), artykuły spożywcze – 9,7% (11%), włókno bawełniane – 7,1% (9,9%), metale żelazne i kolorowe – 6,3% (6,6%), maszyny i urządzenia – 5,1% (5,6%), wyroby przemysłu chemicznego – 4,6%, inne – 14,9% (9%); w strukturze importu dominowały: maszyny i urządzenia – 42,8% (w analogicznym okresie 2013 r. - 45,6%), produkcja chemiczna – 16,8% (14,2%), artykuły spożywcze – 11,3% (10,2%), metale żelazne i kolorowe – 7,7% (7,5%), usługi – 6,7% (5,2%), nośniki energii i produkty ropopochodne – 2,5% (6,9%), oraz inne – 12,2% (10,4%). Największymi partnerami handlowymi Uzbekistanu w eksporcie były: Rosja (1.467,3mln USD, dynamika 81,1%), Chiny (1.425,7 mln USD, 114,4%), Kazachstan (1.400,1 mln USD, 135%), Turcja (468 mln USD, 111,1%), Afganistan (315,7 mln USD, 117,5%), Iran (167,8 mln USD, 156,8%), Ukraina (157,3 mln USD, 47,1%), Turkmenistan (128,4 mln USD, 149,5%); w imporcie: Rosja (1.469,6 mln USD, dynamika 101,1%), Chiny (1.214,4 mln USD, 116,4%),Korea (962,9 mln USD, 91,8%), Kazachstan (532,3 mln USD, 112,4%), Niemcy (273,1 mln USD, 134,1%), Turcja (254,8 mln USD; 132,4%), Ukraina (243,2 mln USD, 100%).

b/ Wg uzbekistańskich danych statystycznych, obroty handlowe Polski z Uzbekistanem wyniosły 72,6 mln USD (dynamika 75,2%), z czego eksport do Polski wyniósł 14,1 mln USD (123,7%), import – 58,5 mln USD (68,7%). Udział naszego kraju w obrotach Uzbekistanu wynosił 0,5% (21 miejsce).

c/ Wg polskich danych statystycznych obroty handlowe między obu krajami wyniosły 88,5 mln USD (dynamika 100%), polski eksport – 73,9 mln USD (98%), import – 14,6 mln USD (115%). W polskim eksporcie dominują odpowiednio: zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, urządzenia mechaniczne i elektryczne, do rejestracji i odbioru dźwięku, produkty przemysłu chemicznego i pokrewnych, pojazdy, statki powietrzne i pływające oraz produkty pochodzenia roślinnego.

 

12. Kursy walut

Na dzień 31 czerwca 2014 roku oficjalne kursy walut Banku Centralnego RU kształtowały się następująco: 1 USD = 2.312,3 UZS (na koniec czerwca 2013 r. - 2.093,1 UZS, na koniec czerwca 2012 r. - 1.884,75 UZS) oraz 1 EUR = 3.141,31 UZS (odpowiednio 2.787,43 UZS oraz 2.382,81 UZS).

 
Ostatnia aktualizacja: 08.09.2014