Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuSytuacja społeczno-gospodarcza Uzbekistanu w 2013 roku

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Tomasz Podsiedzik | 2015-12-21 20:46:09
uzbekistan, o‘zbekiston, gospodarka, społeczeństwo

1. Produkt Krajowy Brutto Wg wstępnych danych Państwowego Komitetu ds. Statystyki RU, w 2013 roku PKB osiągnął poziom 118.986,9 mld UZS i był o 8% wyższy niż w 2012 roku. Wg kursu na koniec 2013 r., gdzie 1 USD = 2.202,20 UZS, PKB wyniósł ok. 54.030,9 mln USD. 82,8% PKB wygenerował sektor niepaństwowy (2012 r. - 83,6%), a 17,2 - sektor państwowy.

W strukturze PKB 53% stanowiły usługi (2012 r. – 52%), 39% - produkcja towarów (39,8%) oraz 8% - wpływy z podatków na towary i operacje eksportowo-importowe (8,2%). W przekroju terytorialnym największy wzrost PKB odnotowano w Karakałpacji (111,5%), w obwodzie Namangańskim (111,2%), Andiżańskim i Samarkandzkim (po 110,4%), Dżizakskim (110,2%), najmniejszy – w obwodach Nowoijskim (104,5%) i Kaszkadaryńskim (105,6%). W przeliczeniu na osobę wzrost PKB w Uzbekistanie wyniósł 106,3% (w 2012 r. - 106,6%). Największy wzrost PKB per capita odnotowano w Karakałpacji (110,1%) i obwodzie Namangańskim (109,3%), najmniejszy – w obwodzie Nowoijskim (103,3%), Kaszkadaryńskim (103,4%), Syrdarińskim (105,3%) oraz w Taszkencie (106,2%).

2. Budżet Państwa

Wg informacji z posiedzenia Rady Ministrów RU, dotyczącego wyników rozwoju społeczno-gospodarczego Uzbekistanu w 2013 roku i priorytetów programu gospodarczego na 2014 rok (17 stycznia 2014 r.) Budżet Uzbekistanu w 2013 r. został zrealizowany z proficytem w wysokości 0,3% PKB. 59,3% wydatków budżetowych stanowiły wydatki na cele socjalne (w 2012 r. – 59,2%). Inne informacje nt. Budżetu nie były opublikowane.

3. Zadłużenie zagraniczne

Oficjalnie dane dotyczące zadłużenia zagranicznego nie są publikowane. Wg informacji z przytoczonego powyżej posiedzenia Rządu RU, zadłużenie zagraniczne Uzbekistanuna dzień 1 stycznia 2014 r. nie przewyższało 17% wielkości PKB (na dzień 1 stycznia 2013 r. - 16%) i wynosiło około 60% wielkości eksportu (przy zerowym zadłużeniu wewnętrznym).

4. Inflacja

W okresie styczeń – grudzień 2013 roku oficjalna inflacja osiągnęła poziom 6,8% (w 2012 r.– 7%), a średnia miesięczna inflacja - 0,5%. Ceny producentów produkcji przemysłowej wzrosły o 12,7% (w 2012 r. – 10,8%), taryfy na przewozy towarowe - o 23,7% (19,8%), a taryfy na usługi łączności dla osób prawnych – o 17,1% (4,6%). Na wzrost cen producentów produkcji przemysłowej największy wpływ miał wzrost cen w przemyśle chemicznym i petrochemicznym (dynamika 123%), wzrost cen materiałów budowlanych (121,9%), wzrost cen w elektroenergetyce (121,5%), w metalurgii żelaza (120,6%), w metalurgii metali kolorowych i w przemyśle młynarskim (112%), w przemyśle lekkim (111,6%), w przemyśle paliwowym (110,7%), w przemyśle maszynowym i obróbki metali (110,5%), w przemyśle spożywczym (106,9%) oraz w przemyśle drzewnym i celulozowo-papierniczym (106%). Wzrost cen w transporcie towarowym był spowodowany wzrostem taryf na przesyły rurociągowe (dynamika 125,4%), wzrostem taryf na przewozy kolejowe (122,2%), wzrostem cen na przewozy lotnicze (115,6%) oraz wzrostem cen w transporcie kołowym (113%). Dynamika wzrostu cen w grupie usług łączności dla osób prawnych kształtowała się następująco: łączność komórkowa (156,3%), łączność telegraficzna (121,5%), miejscowa łączność telefoniczna (101,5%) oraz usługi pocztowe (101,1%). Nie uległy zmianie taryfy na zamiejscową łączność telefoniczną.

5. Bezrobocie, zatrudnienie i dochody ludności

a/ Wg danych uzbekistańskich, liczba ludności Uzbekistanu na dzień 1 stycznia 2014 r. wynosiła 30.488,6 tys. osób (dynamika 101,7%). Liczba osób zarejestrowanych w urzędach zatrudnienia jako osoby poszukujące pracy wynosiła na koniec grudnia 2013 r. 5,4 tys. (na koniec grudnia 2012 r. - 6 tys. osób). W okresie I-XII 2013 r. liczba osób poszukujących pracy (liczona zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów RU nr. 106 z dn. 24.05.2007 r.) osiągnęła 639,7 tys. osób, czyli 4,9% ludności aktywnej zawodowo. Największy poziom bezrobocia odnotowano w Karakałpacji (6,2% aktywnej zawodowo ludności), w obwodzie Andiżańskim (5,4%), Samarkandzkim (5,3%) oraz Chorezmskim (5,3%).

b/ Liczba osób zatrudnionych w gospodarce Uzbekistanu w okresie I-XII 2013 r. wynosiła wg. wstępnych danych 12.523,3 tys. i wzrosła w porównaniu z 2012 r. o 2,5%. 81,2% zatrudnionych pracowało w sektorach innych niż państwowy. Wg informacji z przytoczonego powyżej posiedzenia Rady Ministrów RU z dn. 17 stycznia 2014 roku, w 2013 roku powstało 970 tys. nowych miejsc pracy, z których 60,3% na terenach wiejskich. Sytuację na rynku pracy Uzbekistanu charakteryzują również procesy migracyjne. Wg wstępnych danych, w okresie od stycznia do grudnia 2013 r. do Uzbekistanu przybyło 153,8 tys. osób, a opuściło kraj – 188,7 tys. osób. Migracja zarobkowa obywateli Uzbekistanu odbywa się głównie do Rosji i Kazachstanu.

c/ Informacje nt. dochodów ludności w 2013 r. nie zostały opublikowane. Zgodnie ze zmianami z dnia 2 grudnia 2013 roku, od 15 grudnia ub.r. minimalna pensja w Uzbekistanie wynosiła 96.105 UZS, minimalna emerytura – 187.970 UZS, zasiłki dla osób nie posiadających wymaganego do emerytury lub renty inwalidzkiej stażu pracy – 115.340 UZS, zasiłki dla dzieci-inwalidów – 187.970 UZS. Poprzedni wzrost minimalnych wynagrodzeń i emerytur miał miejsce 15 sierpnia 2013 r.

6. Przemysł, podmioty gospodarcze

a/ Produkcja przemysłowa Uzbekistanu w 2013 roku osiągnęła poziom 61.105,8 mld UZS i była większa o 8,8% w porównaniu z 2012 r. W omawianym okresie elektroenergetyka wygenerowała 4.575,1 mld UZS (dynamika 102,4%), przemysł paliwowy – 9.629,8 mld UZS (101,3%), metalurgia żelaza – 1.438,4 mld UZS (105,4%), metalurgia metali kolorowych – 5.775,8 mld UZS (103,5%), przemysł chemiczny i petrochemiczny – 3.311,7 mld UZS (101,9%), przemysł maszynowy i obróbki metali – 12.079,5 mld USD (121,1%), przemysł drzewny i celulozowo-papierniczy – 763,6 mld UZS (114,9%), produkcja materiałów budowlanych – 3.940,7 mld USD (113,6%), przemysł lekki – 7.955,5 mld USD (113,2%), przemysł spożywczy – 8.059,6 mld UZS (109,1%). Udział poszczególnych sektorów w produkcji przemysłowej Uzbekistanu kształtował się następująco: elektroenergetyka – 7,5% (w 2012 r. – 7,7%), przemysł paliwowy – 15,8% (18%), metalurgia żelaza – 2,4% (2,6%), metalurgia metali kolorowych – 9,5% (10%), przemysł chemiczny i petrochemiczny – 5,4% (5,5%), przemysł budowy maszyn i obróbki metali – 19,8% (17,5%), przemysł drzewny i celulozowy – 1,2% (1,3%), przemysł materiałów budowlanych – 6,4% (5,5%), przemysł lekki – 13% (12,9%), przemysł spożywczy – 13,2% (13,2%), inne sektory – 5,8% (5,8%). Najwięcej produkcji przemysłowej wyprodukowano w Taszkencie (13.398,9 mld UZS), obwodzie Taszkenckim (9.001,9 mld UZS), obwodzie Andiżańskim (8.296,8 mld UZS), najmniej – w obwodzie Dżizakskim (791,2 mld UZS).

b/ Wg stanu na dzień 1 stycznia 2014 roku w Uzbekistanie ogółem było zarejestrowanych (bez udziału gospodarstw farmerskich) 266.397 przedsiębiorstw i organizacji. W okresie sprawozdawczym powstało 27.819 nowych podmiotów gospodarczych, a 21.305 zostało zlikwidowanych. Z 266.397 zarejestrowanych osób prawnych, aktywną działalność prowadziło 241,2 tys. przedsiębiorstw i organizacji. 14,8% podmiotów stanowiło własność skarbu państwa, 85,2% - własność niepaństwową, z których 35,9% - własność prywatną, 1,8% - przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego, 47,5% - inne przedsiębiorstwa. 75.467 zarejestrowanych przedsiębiorstw prowadziło działalność w sektorze usług i żywienia zbiorowego, 44.337 - w przemyśle, 22.904 - w budownictwie, 22.632 - w rolnictwie i gospodarce leśnej, 21.637 – w edukacji, nauce i kulturze, 11.094 – w ochronie zdrowia, kulturze fizycznej i sporcie oraz sferze socjalnej, 10.435 – w transporcie i łączności, a także 3.939 – w sektorze nieprodukcyjnych usług socjalno-bytowych. Na dzień 1 stycznia 2014 roku zarejestrowanych było 213.643 małych podmiotów gospodarczych i tzw. mikro firm (na dzień 1.01.2012 r. - 248.580). Generująca 55,8% PKB mała przedsiębiorczość w 2013 roku wypracowała 24,8% uzbekistańskiej produkcji przemysłowej, zapewniła realizację 71,9% prac budowlanych, 46,3% usług handlu detalicznego, 46,7% płatnych usług oraz zrealizowała 33,5% ogółu inwestycji.

7. Działalność inwestycyjna i budownictwo

a/ Ogółem w 2013 roku nakłady inwestycyjne w Uzbekistanie osiągnęły wartość 25.557,3 mld UZS tj. o 9,8% więcej niż w 2012 roku. W ekwiwalencie dolarowym wielkości te wyniosły odpowiednio 13,2 mld USD i 11,3%. 5,5% inwestycji było finansowanych z Budżetu Państwa (w 2012 r. - 5,1%), 0,4% - z Funduszu Melioracyjnego Ulepszania Gruntów (0,4%), 53,1% - ze środków przedsiębiorstw i ludności (50,8%), 11% - z kredytów bankowych i innych (11,4%), 20,3% - z inwestycji i kredytów zagranicznych (21,7%) oraz 9,7% - z funduszy pozabudżetowych, w tym z Funduszu Rekonstrukcji i Rozwoju (10,6%). 18.420,6 mld UZS środków inwestycyjnych przeznaczono na cele produkcyjne, z nich 51,4% zainwestowano w przemyśle (z tego: 27% - przemysł paliwowo-energetyczny, 4,9% - metalurgia, 3,4% - przemysł chemiczny i petrochemiczny, 4,5% - przemysł budowy maszyn, 3,5% - przemysł lekki, 2,7% - przemysł spożywczy, 2,8% - produkcja materiałów budowlanych), 6,4% zainwestowano w rolnictwo, 3,9% - w budownictwo, 26% - w transport i łączność, 7,2% - w handel i żywienie zbiorowe, 2,2% - w prace geologiczno-poszukiwawcze oraz 2,9% - w inne dziedziny. Do sektorów pozaprodukcyjnych skierowano 9.136,7 mld UZS środków inwestycyjnych, z której to kwoty 63,1% przeznaczono na budownictwo mieszkaniowe, 6,9% - na gospodarkę komunalną, 8,6% - na ochronę zdrowia, 8,1% - na edukację, 1,8% - na kulturę i sztukę oraz 11,5% - na inne dziedziny. Z 5.595,6 mld UZS inwestycji zagranicznych 2.895,5 mld UZS stanowiły kredyty. Największymi beneficjentami środków pochodzących z inwestycji zagranicznych były: obwód Bucharski (26,7%), Taszkent (16,4%), obwód Kaszkadaryński (15%) oraz Karakałpacja (13,4%); natomiast najmniejszymi – obwód Chorezmski (1,1%) oraz obwody Syrdariński i Andiżański (po 1,4%). 35% inwestycji i kredytów zagranicznych wykorzystano w sektorze paliwowo-energetycznym, 1,4% - w sektorze budowy maszyn, 3,7% - w przemyśle chemicznym i petrochemicznym, 3,6% - w przemyśle lekkim, 1,9% - w przemyśle spożywczym, 3% - w rolnictwie, 40,3% - w transporcie i łączności, 3,7% - w gospodarce komunalnej oraz 7,4% - w innych dziedzinach.

b/ W 2013 roku wykonano robót budowlanych na sumę 15.080,8 mld UZS, czyli o 16,6% więcej niż w 2012 roku. 79,5% robót przypadało na nowe budownictwo, rekonstrukcję, rozbudowę i przekształcanie przedsiębiorstw, 19% - na remonty kapitalne i bieżące, 1,5% - na inne prace podwykonawcze. 92,4% prac budowlanych zrealizowano w sektorze niepaństwowym (50,3% w podmiotach stanowiących prywatną własność obywateli, 28,3% - własność stowarzyszeń gospodarczych, 9,6% - własność przedsiębiorstw typu joint venture, przedsiębiorstw i obywateli zagranicznych, 4,2% - inną własność), 7,6% - w państwowym. Z ogólnej wielkości nakładów inwestycyjnych na cele pozaprodukcyjne (9.136,7 mld UZS), 63,1% czyli 5.766,7 mld UZS przeznaczono na budownictwo mieszkaniowe. W okresie od stycznia do grudnia 2013 roku oddano do eksploatacji 82,1 tys. domów (czyli 84,1 tys. mieszkań) o łącznej powierzchni 10.611,1 tys. m2 (wzrost o 4,4% w porównaniu z 2012 r.), z czego 8.038 tys. m2 na terenach wiejskich (dynamika 104,3%). Z tej samej grupy środków inwestycyjnych na cele pozaprodukcyjne 387 mld UZS przeznaczono na budowę i remonty obiektów edukacyjnych, 291,5 mld UZS – na budowę i remonty obiektów ochrony zdrowia, 344 mld UZS – na budowę sieci wodociągowych, 15,6 mld UZS – na budowę sieci gazowych. Najwięcej robót budowlanych, na sumę 2.736,3 mld UZS, wykonano w stolicy kraju - Taszkencie, najmniej – w obwodzie Syrdarińskim (303,8 mld UZD).

8. Transport

a/ W 2013 r. wielkość przewozów towarowych wszystkimi rodzajami transportu wyniosła ogółem 1.387,3 mln ton (dynamika 104,4%), w tym: transportem samochodowym – 1.258,6 mln ton (104,6%), rurociągami – 65 mln ton (100,9%), transportem kolejowym – 63,7 mln ton (103,5%) oraz lotniczym – 21,9 tys. ton (91,6%).

b/ Wszystkimi środkami transportu przewieziono ogółem 6.988 mln pasażerów (dynamika 104,2%), w tym: transportem samochodowym – 6.893,9 mln osób (104,4%), koleją – 17,4 mln osób (109,1%), transportem lotniczym – 2,4 mln osób (95,1%) oraz elektrycznymi środkami transportu miejskiego – 74,3 mln osób (92,1%).

9. Handel detaliczny i usługi

a/ Obroty handlu detalicznego w 2013 roku wyniosły ogółem 47.463,7 mld UZS i były o 14,8% wyższe w porównaniu z 2012 rokiem. 51,2% obrotów stanowiły artykuły spożywcze, a 48,8% - artykuły przemysłowe (w 2012 proporcje te wynosiły 49,2% do 50,8%). W obrotach handlu detalicznego 98,1 mld UZS przypadało na przedsiębiorstwa państwowe (dynamika 109,5%), a 47.365,6 mld UZS na pozostałe przedsiębiorstwa (114,8%), z czego 33.820,5 mld UZS zrealizowały firmy stanowiące prywatną własność obywateli (113,8%). 61,8% obrotów zrealizowano za pośrednictwem bazarów – dynamika 113,1% (z czego 21,4% - za pośrednictwem bazarów odzieżowych i specjalistycznych oraz 40,4% - za pośrednictwem bazarów spożywczych), natomiast 38,2% (dynamika 117,5%) - za pośrednictwem przedsiębiorstw handlowych. W obrotach handlu detalicznego największy udział miał Taszkent (10.158,1 mld UZS – dynamika 110,2%), obwód Taszkencki (5.151,5 mld UZS – dynamika 114,8%), obwód Fergański (4.227,7 mld UZS – dynamika 113,5%) i obwód Samarkandzki (3.3.929,2 mld UZS – dynamika 116,6%), najmniejszy – obwód Syrdariński (882 mld UZS – dynamika 115,7%). W przeliczeniu na mieszkańca, największy udział w handlu detalicznym miał Taszkent (4.329,2 tys. UZS – dynamika 109,2%), najmniejszy – Karakałpacja (984,1 tys. UZS – dynamika 126%).

b/ Wartość zrealizowanych płatnych usług na rzecz ludności wyniosła 18.278,6 mld UZS (dynamika 113,7%), natomiast ogólna wartość usług rynkowych – 65.337,6 mld UZS. 27,7% stanowiły usługi transportowe, 22,4% - usługi w sektorze handlu i żywienia zbiorowego (dynamika 116,6%), 8,5% - usługi finansowe (129,3%), 5,5% - usługi łączności i informatyczne (121,9%), 4,5% - usługi budowlane (125,4%), 3,4% - usługi komunalne (123,2%), 2,8% - usługi edukacyjne, 1% - usługi medyczne (127,2%), 0,7% - usługi rolnicze (119,7%), 0,5% - usługi remontowe urządzeń technologicznych (124,2%, 0,5% - usługi turystyczne, w tym hotelarskie, 0,2% - usługi związane z oprogramowaniem sprzętu komputerowego (dynamika 130,4%), 0,1% - usługi remontowe sprzętu rolniczego (118,2%) oraz 22% - inne usługi. 16,8% płatnych usług dla ludności świadczyły podmioty państwowe, 83,2% - niepaństwowe, z czego 41,2% stanowiły podmioty stanowiące własność prywatną obywateli. Najwięcej płatnych usług na rzecz ludności świadczono w Taszkencie (4.223,8 mld UZS – dynamika 111,9%; w przeliczeniu na osobę – 1.800,1 tys. UZS – dynamika 110,8%), najmniej – w obwodzie Syrdarińskim (251,7 mld UZS – dynamika 114,8%; w przeliczeniu na osobę – 332,5 tys. UZS – dynamika 112,9%).

10. Rolnictwo

Wartość produkcji rolnej brutto w okresie styczeń - grudzień 2013 roku wyniosła 30.849,4 mld UZS i była wyższa o 6,8% niż w 2012 r. Produkcji roślinnej wyprodukowano na sumę 18.452,5 mld USD (dynamika 106,4%), co stanowi 59,8% produkcji rolnej oraz zwierzęcej - na sumę 12.396,9 mld UZS (107,4%). W strukturze produkcji rolnej dominowały indywidualne gospodarstwa rolne (64%), gospodarstwa farmerskie (34%) oraz przedsiębiorstwa rolne (2%). Całkowita powierzchnia zasiewów w 2013 r. wynosiła 3.656,3 tys. ha (w 2012 r. - 3.627 tys. ha), z których 1.642 tys. ha stanowiły zboża (dynamika 100,9%), w tym pszenica – 1.451,1 tys. ha (103,4%), 1.308,8 tys. ha – bawełna (100%), 78,3 tys. ha – ziemniaki (102,9%), 189,3 tys. ha – warzywa (103,1%), 50,6 tys. ha – uprawy basztanowe (94,3%), 254,1 tys. ha – uprawy owoców oraz 127,8 tys. ha – uprawy winorośli. O 0,5% wzrosły zasiewy roślin paszowych. W okresie od stycznia do grudnia 2013 r. we wszystkich rodzajach gospodarstw rolnych zebrano 7.804,8 tys. ton kultur ziarnowych (dynamika 103,9%), z czego 7.015,6 tys. ton zbóż (103,3%), w tym 6.840,8 tys. ton pszenicy (103,5%). Ponadto zebrano 3.361,2 tys. ton bawełny (97,1%), 2.250,4 tys. ton ziemniaków (109,4%), 8.515,9 tys. ton warzyw (109,6%), 1.558 tys. ton basztanowych (109,8%), 2.260,9 tys. ton owoców (110,1%) oraz 1.322,1 tys. ton winogron (109,7%). Udział produkcji zwierzęcej w produkcji rolnej brutto wynosił 40,2%. Na dzień 1 stycznia 2014 r. pogłowie bydła rogatego we wszystkich rodzajach gospodarstw wynosiło 10.607 tys. szt. (dynamika 104,6%), w tym krów – 4.020,5 (102,2%); owiec i kóz – 17.720,2 tys. szt. (103,5%), trzody chlewnej – brak danych, koni – 208,8 tys. szt. (103,3%) oraz drobiu – 52.337,2 tys. szt. (110,2%). We wszystkich rodzajach gospodarstw rolnych wyprodukowano 1.787,5 tys. ton mięsa w żywej wadze (dynamika 106,8%), 7.884,7 tys. ton mleka (107,8%), 4.379,1 mln szt. jaj (113%), 32,4 tys. ton wełny (104,3%), 1.060,6 tys. szt. skór karakułowych (95%). Najwięcej produkcji rolnej wyprodukowano w obwodzie Taszkenckim (3.953,4 mld UZS - dynamika 105,9%), Samarkandzkim (3.732,3 mld UZS - dynamika 106,5%) i Andiżańskim (3.056,1 mld UZS - dynamika 107,5%), najmniej – w Karakałpacji (930 mld UZS - dynamika 107,1%).

11. Handel zagraniczny

a/ Obroty handlu zagranicznego Uzbekistanu w 2013 roku osiągnęły poziom 28.886 mln USD z dynamiką 109,4%, w tym eksport – 15.087,2 mln USD (dynamika 110,9%) oraz import – 13.798,8 mln USD (107,7%). 42,6% obrotów, 47,4% eksportu i 37,3% importu przypadało na kraje WNP. Saldo bilansu handlowego Uzbekistanu było dodatnie i wynosiło 1.288,4 mln USD, z czego 2.004,6 mln USD przypadało na kraje WNP oraz (-) 716,2 mln USD na pozostałe kraje. Z ogółu uzbekistańskiego eksportu 2.635,8 mln USD przypadało na przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego (dynamika 100,6%), w imporcie – 5.411,8 mln USD (dynamika 104,5%). W strukturze eksportu dominowały: nośniki energii i produkty ropopochodne – 31,1% (w 2012 r. - 35,3%), usługi – 16,2% (16,2%), artykuły spożywcze – 9,8% (6,2%), w tym konsumpcyjne – 7,4% (5,2%), włókno bawełniane – 7,7% (8,8%), metale żelazne i kolorowe – 6,3% (7,4%), maszyny i urządzenia – 5,5% (6,4%), produkty chemiczne i wyroby z nich – 4% (5,4%) oraz inne – 19,4% (14,3%); w strukturze importu dominowały: maszyny i urządzenia – 44,2% (w 2012 r. - 45,4%), produkcja chemiczna – 14,3% (14,4%), artykuły spożywcze – 9,7% (9,9%), metale żelazne i kolorowe – 7,9% (7,8%), nośniki energii i produkty ropopochodne – 7,2% (7,3%), usługi – 5,8% (6,1%) oraz inne – 10,9% (9,1%). Największymi partnerami handlowymi Uzbekistanu były: Rosja (24,4% obrotów - dynamika 90%), Chiny (18,1% - dynamika 155,6%), Kazachstan (11,2% - dynamika 114%), Korea (7,3% - dynamika 99%), Turcja (4,7% - dynamika 110,5%), Ukraina (3,5% - dynamika 94,1%), Afganistan (2,3% - dynamika 90%), Niemcy (2% - dynamika 108%), USA (1,3% - dynamika 87,2%), Turkmenistan (1,2% - dynamika 87,2%), Francja (1,1% - dynamika 115,8%), Brazylia (0,9% - dynamika 97,8%), Iran (0,9% - dynamika 69,7%), Indie (0,9% - dynamika 129,3%), Łotwa (0,9% - dynamika 101,3%), Japonia (0,7% - dynamika 99,1%), Kirgizja (0,7% - dynamika 149%), Białoruś (0,7% - dynamika 109,2%), Polska (0,6% - dynamika 112,4%), Tadżykistan (0,5% - dynamika 89,8%), Szwajcaria (0,5% - dynamika 137,1%), Włochy (0,5% - dynamika 85%). Wielka Brytania (0,5% - dynamika 66,5%).

12. Kursy walut

Oficjalne kursy walut (wg danych banku Centralnego) na dzień 1 stycznia 2013 roku kształtowały się następująco: 1 USD = 1.985,46 UZS, 1 Euro = 2.625,93 UZS; natomiast na dzień 31 grudnia 2013 roku: 1 USD = 2.202,20 UZS, 1 Euro = 3.031,90 UZS.

 

13. Uzbekistan w ważniejszych rankingach międzynarodowych

 

Nazwa rankingu

2014

2013

2012

Ranking swobody gospodarczej Heritage Foundation 2014 www.heritage.org

163

162

164

Indeks percepcji korupcji 2013 Transparenty International www.transparency.org

-

168

170

Doing Business 2014 Banku Światowegowww.doingbusiness.org

146

154

166

Ranking pomyślności gospodarczej i jakości życia The 2013 Legatum Prosperity indexwww.prosperity.com

-

63

62

Ranking rozwoju społecznego UNDP (HDI 2013)www.hdr.undp.org

-

114

112

Ranking rosnących rynków 2013 Growth Markets Index 30 firmy Maplecroft www.maplecroft.com

-

20

-

 

 

 

 
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2014