Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuSytuacja społeczno-gospodarcza Uzbekistanu w okresie styczeń – wrzesień 2015 roku

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Jacek Michalski | 2015-12-21 06:34:50
sytuacja społeczno-gospodarcza uzbekistanu

Felietony

1.Produkt Krajowy Brutto

Wg wstępnych danych Państwowego Komitetu ds. Statystyki RU, w okresie styczeń – wrzesień 2015 roku PKB osiągnął poziom 117.491,7 mld UZS i był o 8% wyższy niż w analogicznym okresie 2014 roku. 83% PKB wygenerował sektor niepaństwowy (2014 r. – 82,9%), a 17% – sektor państwowy. W strukturze PKB 50,6% stanowiły usługi (2014 r. – 50,1%), 38,6% – produkcja towarów (39%) oraz 10,8% – wpływy z podatków na towary i operacje eksportowo-importowe (10,9%). W przekroju terytorialnym największy wzrost PKB odnotowano w obwodzie Chorezmskim 111,4% (109,4% per capita), Surchardarińskim 110,8% (108,4% per capita), Samarkandzkim 110,4% (108,2% per capita), Namangańskim 109,2% (107,1% per capita) i Dżizakskim 108,9 (106,8% per capita), najmniejszy – w obwodzie Andiżańskim 102,8% (100,9% per capita).

2.Budżet Państwa

Wg informacji z posiedzenia Rady Ministrów RU, dotyczącego wyników rozwoju społeczno-gospodarczego Uzbekistanu w okresie styczeń – wrzesień 2015 roku i priorytetów programu gospodarczego na 2015 rok (miało miejsce 27 listopada 2015 r.) Budżet Uzbekistanu za 9 miesięcy 2015 r. został zrealizowany z proficytem 0,1% PKB (117,5 mld UZS). Dochodowa część budżetu była większa o 0,2% od zakładanej i wyniosła 22,4% PKP (26.338,4 mld UZS), wydatki z budżetu wyniosły 22,3% PKB (98,4% zakładanych wydatków czyli 26.248,6 mld UZS). Wpływy do budżetu z podatków wyniosły 19.523,9 mld UZS, w tym z podatków bezpośrednich – 6.388,2 mld UZS (wzrost o 18,7% w porównaniu z 2014 r.).

3.Zadłużenie zagraniczne

Oficjalnie dane dotyczące zadłużenia zagranicznego nie zostały opublikowane.

4.Inflacja

Oficjalnie dane dotyczące inflacji zostały opublikowane tylko częściowo. Wg majowej prognozy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju inflacja w Uzbekistanie w 2015 r. miała wynieść 9,8%.

Wg oficjalnych danych wzrost cen artykułów konsumpcyjnych na koniec września wyniósł w porównaniu z grudniem 2014 roku 2,2% (w 2014 r. – 3,0%). Średni miesięczny wzrost cen artykułów konsumpcyjnych wynosił 0,2% (w I-IX 2014 r. – 0,3%). Ceny producentów produkcji przemysłowej wzrosły o 7% (w 2014 r. – 10,2%). Na wzrost cen producentów produkcji przemysłowej największy wpływ miał wzrost cen materiałów budowlanych (dynamika 126,9%), wzrost w metalurgii żelaza (114,1%), w przemyśle chemicznym i petrochemicznym (109,8%), w przemyśle paliwowym (108,2%), w elektroenergetyce (107,3%), w przemyśle maszynowym i obróbki metali (105,2%), w przemyśle spożywczym (104,3%), w przemyśle lekkim (103,4%), w przemyśle drzewnym i celulozowo-papierniczym (102,5%). Nie uległy zmianie ceny w przemyśle młynarskim (100%), a uległy zmniejszeniu ceny w metalurgii metali kolorowych (dynamika 94,3%). W informatorze statystycznym za I – IX 2015 r. nie został uwzględniony wzrost cen usług dla osób fizycznych i prawnych.

5.Bezrobocie, zatrudnienie i dochody ludności

Wg danych statystycznych, liczba ludności Uzbekistanu na dzień 1 października 2015 r. wynosiła 31.421,3 tys. osób (wzrost o 1,3%).

a/ Liczba osób zarejestrowanych w urzędach zatrudnienia jako osoby poszukujące pracy wynosiła na koniec września 2015 r. 3 tys. (na koniec września 2014 – 4,7 tys. osób; 2013 r. - 12 tys. osób). W okresie styczeń-wrzesień 2015 r. liczba osób poszukujących pracy (liczona zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów RU nr. 106 z dn. 24.05.2007 r.) osiągnęła 698,3 tys. osób, czyli 5,1% ludności aktywnej zawodowo (13.750,8 tys. osób). Sytuację na rynku pracy Uzbekistanu charakteryzują również procesy migracyjne. Wg wstępnych danych, w okresie sprawozdawczym do Uzbekistanu przybyło 104,1 tys. osób, a wyemigrowało – 127,8 tys. osób.

b/ Liczba osób zatrudnionych w gospodarce Uzbekistanu w okresie I-IX 2015 r. wynosiła wg. wstępnych danych 13.052,5 tys. i wzrosła w porównaniu z 2014 r. o 1,9%. 81,7% zatrudnionych pracowało w sektorach innych niż państwowy. Wg informacji Urzędu Analizy i Regulacji Rynku Pracy, w okresie styczeń-wrzesień 2015 roku powstało 748,67 tys. nowych miejsc pracy, z czego 60,3% powstało na terenach wiejskich; najwięcej miejsc pracy utworzono w obwodzie Fergańskim (73,68 tys. miejsc pracy), Samarkandzkim (72,65 tys.) i Taszkenckim (70,55 tys.). Ponad 60,5 tys. nowych miejsc pracy powstało w przemyśle, 51,7 tys. – w sektorze usług oraz 35 tys. – w rolnictwie.

c/ Informacje nt. dochodów ludności w 2015 r. nie zostały opublikowane. Zgodnie ze zmianami z dn. 26.08.2015 roku, od 1 września br. minimalna pensja w Uzbekistanie wynosiła 130.240 UZS (50,2 USD wg. oficjalnego kursu Banku Centralnego RU), minimalna emerytura i zasiłek dla inwalidów od urodzenia wynosiły 254.730 UZS (98,4 USD), zasiłek dla osób starych i niezdolnych do pracy, nie mających odpowiedniego stażu pracy – 156.310 UZS (60,2 USD).

6.Przemysł, podmioty gospodarcze

a/ Produkcja przemysłowa Uzbekistanu w omawianym okresie osiągnęła poziom 62.225,3 mld UZS i była większa o 7,3% w porównaniu z 2014 r. Elektroenergetyka wygenerowała 4.866,8 mld UZS (dynamika 103,9%), przemysł paliwowy – 8.761,1 mld UZS (101,1%), metalurgia żelaza – 1.489,7 mld UZS (110,5%), metalurgia metali kolorowych – 5.563,6 mld UZS (102,9%), przemysł chemiczny i petrochemiczny – 3.496,6 mld UZS (105,2%), przemysł maszynowy i obróbki metali – 11.224,8 mld USD (98%), przemysł drzewny i celulozowo-papierniczy – 1.049 mld UZS (115,9%), produkcja materiałów budowlanych – 3.388,1 mld USD (115,9%), przemysł lekki – 8.587 mld USD (117,7%), przemysł spożywczy – 10.114,5 mld UZS (116,7%). Udział poszczególnych sektorów w produkcji przemysłowej Uzbekistanu kształtował się następująco: elektroenergetyka – 7,8% (w 2014 r. – 7,4%), przemysł paliwowy – 14,1% (12,9%), metalurgia żelaza – 2,4% (2,5%), metalurgia metali kolorowych – 8,9% (9%), przemysł chemiczny i petrochemiczny – 5,6% (5,7%), przemysł budowy maszyn i obróbki metali – 18% (21,4%), przemysł drzewny i celulozowy – 1,7% (1,5%), przemysł materiałów budowlanych – 5,4% (6%), przemysł lekki – 13,8% (12,8%), przemysł spożywczy – 16,3% (15,1%), inne sektory – 6% (5,7%). Najwięcej produkcji przemysłowej wyprodukowano w Taszkencie (12.051,5 mld UZS), w obwodzie Taszkenckim (9.675,7 mld UZS), w obwodzie Andiżańskim (6.629,1 mld UZS); najmniej – w obwodzie Dżizakskim (754,2 mld UZS) i Namangańskim (1.686,9 mld UZS).

b/ Wg stanu na dzień 1 października 2015 r. w Uzbekistanie było zarejestrowanych ogółem 278.547 przedsiębiorstw i organizacji, w tym aktywną działalność prowadziło 254,6 tys. podmiotów (91,4% zarejestrowanych osób prawnych). 14,1% podmiotów stanowiło własność skarbu państwa, 85,9% – własność niepaństwową, z których 31% – stanowiło własność prywatną, 1,8% – przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego, 53,1% – inne przedsiębiorstwa. 76.880 zarejestrowanych przedsiębiorstw prowadziło działalność w sektorze usług i żywienia zbiorowego, 48.695 – w przemyśle, 25.083 – w budownictwie, 22.788 – w rolnictwie i gospodarce leśnej, 21.930 – w edukacji, nauce i kulturze, 11.582 – w transporcie i łączności, 11.575 – w ochronie zdrowia, kulturze fizycznej i sporcie oraz w sferze socjalnej, a także 4.294 – w sektorze nieprodukcyjnych usług socjalno-bytowych.

Na dzień 1 października 2015 roku zarejestrowanych było 226.109 małych podmiotów gospodarczych i tzw. mikro firm. W okresie sprawozdawczym zarejestrowano 21.392 i zlikwidowano 17.009 takich podmiotów. Generująca 53,6% PKB mała przedsiębiorczość w omawianym okresie wypracowała 34,6% uzbekistańskiej produkcji przemysłowej, zapewniła realizację 64,6% prac budowlanych, 86,8% usług handlu detalicznego, 49,3% płatnych usług oraz zrealizowała 33,5% ogółu inwestycji.

7.Działalność inwestycyjna i budownictwo

a/ Ogółem w okresie styczeń-wrzesień 2015 roku nakłady inwestycyjne w Uzbekistanie osiągnęły wartość 28.477 mld UZS tj. były o 9,9% większe niż w 2014 roku. W ekwiwalencie dolarowym wielkości te wyniosły odpowiednio 11,3 mld USD i 9%. 5,2% inwestycji było finansowanych z Budżetu Państwa, 52,4% – ze środków przedsiębiorstw i ludności, 10,2% – z kredytów bankowych i innych, 20,4% – z inwestycji i kredytów zagranicznych, 6,6% – ze środków funduszy państwowych, 4,6% – z Funduszu Rekonstrukcji i Rozwoju oraz 0,6% stanowiły środki Funduszu Rozwoju Sportu Dziecięcego. 18.978 mld UZS środków inwestycyjnych przeznaczono na cele produkcyjne, z nich 34,2% zainwestowano w przemyśle (z tego: 21% – przemysł paliwowo-energetyczny, 2,1% – metalurgia, 2,2% – przemysł chemiczny i petrochemiczny, 1,8% – przemysł budowy maszyn, 1,9% – przemysł lekki, 2,3% – przemysł spożywczy, 0,8% – produkcja materiałów budowlanych), 3,5% zainwestowano w rolnictwo, 9,4% – w budownictwo, 12,7% – w transport i łączność, 5% – w handel i żywienie zbiorowe, 0,5% – w prace geologiczno-poszukiwawcze oraz 1,3% – w inne dziedziny. Do sektorów pozaprodukcyjnych skierowano 9.499 mld UZS środków inwestycyjnych, z której to kwoty 20,2% przeznaczono na budownictwo mieszkaniowe, 4,3% – na gospodarkę komunalną, 2,1% – na ochronę zdrowia, 2,6% – na edukację, 0,8% – na kulturę i sztukę oraz 3,4% – na inne dziedziny. Z 5.831,5 mld UZS inwestycji zagranicznych 4.131 mld UZS stanowiły kredyty. Największymi beneficjentami środków pochodzących z inwestycji zagranicznych były: Karakałpacja (39,7%), obwód Bucharski (17,5%), Taszkent (11,8%) oraz obwód Kaszkadaryński (8,9%); natomiast najmniejszymi – obwód Dżizakski (0,2%), obwód Andiżański (0,6%) oraz obwód Nawoiński (0,6%). 60,9% inwestycji i kredytów zagranicznych wykorzystano w sektorze paliwowo-energetycznym, 1,7% – w sektorze budowy maszyn, 2,3% – w przemyśle lekkim, 0,6% – w przemyśle spożywczym, 0,9% – w rolnictwie, 21,8% – w transporcie i łączności, 1,3% – w przemyśle chemicznym i petrochemicznym, 6,1% – w gospodarce komunalnej oraz 4,4% – w innych dziedzinach.

b/ W okresie styczeń-wrzesień 2015 roku wykonano robót budowlanych na sumę 18.880,7 mld UZS, czyli o 18,7% więcej niż w 2014 roku. 79,9% robót przypadało na nowe budownictwo, rekonstrukcję, rozbudowę i przekształcanie przedsiębiorstw. 93,8% prac budowlanych zrealizowano w sektorze niepaństwowym (42,8% w podmiotach stanowiących prywatną własność obywateli, 28,8% – własność stowarzyszeń gospodarczych, 18,2% – własność przedsiębiorstw typu joint venture, przedsiębiorstw i obywateli zagranicznych, 4% – inną własność), 6,2% – w sektorze państwowym.

W okresie od stycznia do września 2015 roku oddano do eksploatacji domy o łącznej powierzchni 9.234,9 tys. m² (wzrost o 0,2% w porównaniu z 2014 r.), z czego 6.825,6 tys. m2 na terenach wiejskich (dynamika 96,8%).

256,9 mld UZS przeznaczono na budowę i remonty obiektów edukacyjnych, 340,1 mld UZS – na budowę i remonty obiektów ochrony zdrowia, 246 mld UZS – na budowę sieci wodociągowych, 11,8 mld UZS – na budowę sieci gazowych. Najwięcej robót budowlanych, na sumę 2.693,9 mld UZS, wykonano w stolicy kraju - Taszkencie, najmniej – w obwodzie Syrdarińskim (286,7 mld UZD).

8.Transport

a/ W okresie sprawozdawczym wielkość przewozów towarowych wszystkimi rodzajami transportu wyniosła ogółem 1.136,9 mln ton (dynamika 104,3%), w tym: transportem samochodowym – 1.040,9 mln ton (104,8%), transportem kolejowym – 50,3 mln ton (102,6%), rurociągami – 45,7 mln ton (95,3%) oraz lotniczym – 18 tys. ton (101,5%).

b/ Wszystkimi środkami transportu pasażerskiego przewieziono ogółem 5.458,1 mln osób (dynamika 103,4%), w tym: transportem samochodowym – 5.392,6 mln osób (103,5%), koleją – 15,2 mln osób (104,6%), transportem lotniczym – 1,7 mln osób (95,4%) oraz elektrycznymi środkami transportu miejskiego – 48,6 mln osób (93,1%).

9.Handel detaliczny i usługi

a/ Obroty handlu detalicznego w omawianym okresie wyniosły ogółem 50.731,9 mld UZS i były o 15% wyższe w porównaniu z 2014 rokiem. W obrotach handlu detalicznego 70,2 mld UZS przypadało na przedsiębiorstwa państwowe (dynamika 95,5%), a 50.661,7 mld UZS na pozostałe przedsiębiorstwa (115,1%), z czego 36.574,7 mld UZS zrealizowały firmy stanowiące prywatną własność obywateli (116,9%). W obrotach handlu detalicznego największy udział miał Taszkent (10.964,3 mld UZS – dynamika 116,5%), obwód Taszkencki (5.326,9 mld UZS – dynamika 115,7%), obwód Fergański (4.440,5 mld UZS – dynamika 114,6%) i obwód Samarkandzki (4.277,6 mld UZS – dynamika 114%), najmniejszy – obwód Syrdariński (935,1 mld UZS – dynamika 120,4%). Obroty handlu detalicznego na osobę wyniosły 1.624,9 tys. UZS (dynamika 113,1%). W przeliczeniu na mieszkańca, największy udział w handlu detalicznym miał Taszkent (4.608,2 tys. UZS – dynamika 115,5%), najmniejszy – Karakałpacja (927,5 tys. UZS – dynamika 111,8%).

b/ Wartość zrealizowanych płatnych usług na rzecz ludności wyniosła 19.127,6 mld UZS (dynamika 110,4%), natomiast ogólna wartość usług rynkowych – 62.841 mld UZS (dynamika 112,9%). 27% stanowiły usługi transportowe (dynamika 103,4%), 23,2% – usługi w sektorze handlu i żywienia zbiorowego (116,1%), 9,4% – usługi finansowe (128,5%), 5,7% – usługi budowlane (114,6%), 5,4% – usługi łączności i informatyczne (116,4%), 4% – usługi komunalne (115,1%), 2,9% – usługi edukacyjne (109,5%), 1,3% - usługi medyczne (117%), 0,8% – usługi remontowe urządzeń technologicznych (117,7%), 0,6% – usługi rolnicze (114,4%), 0,5% – usługi turystyczne, w tym hotelarskie (114,9%), 0,3% – usługi związane z oprogramowaniem sprzętu komputerowego (dynamika 112,9%), 0,1% – usługi remontowe sprzętu rolniczego (110,3%) oraz 18,8% – inne usługi (113,9%). 13,6% płatnych usług dla ludności świadczyły podmioty państwowe, 86,4% – niepaństwowe, z czego 44,1% stanowiły podmioty stanowiące własność prywatną obywateli. Najwięcej płatnych usług na rzecz ludności świadczono w Taszkencie (4.540,4 mld UZS – dynamika 110,6%; w przeliczeniu na osobę – 1.908,3 tys. UZS – dynamika 109,7%), najmniej – w obwodzie Syrdarińskim (258 mld UZS – dynamika 108,9%; w przeliczeniu na osobę – 329,9 tys. UZS – dynamika 107,1%).

10.Rolnictwo

Wartość produkcji rolnej brutto w okresie I-IX 2015 roku wyniosła 31.821,8 mld UZS i była wyższa o 6,6% niż w 2014 r. Produkcji roślinnej wyprodukowano na sumę 18.464,1 mld USD (dynamika 106,5%), co stanowi 58% produkcji rolnej oraz zwierzęcej – na sumę 13.357,7 mld UZS (106,7%). W strukturze produkcji rolnej dominowały indywidualne gospodarstwa rolne (68,5%), gospodarstwa farmerskie (29,8%) oraz przedsiębiorstwa rolne (1,7%). W omawianym okresie zebrano 2.054,5 tys. ton ziemniaków (110,3%), 7.421,6 tys. ton warzyw (110,6%), 1.331,6 tys. ton basztanowych (109,6%), 1.849,4 tys. ton owoców (108%) oraz 1.086,6 tys. ton winogron (109,6%). Udział produkcji zwierzęcej w produkcji rolnej brutto wynosił 42% (w 2014 r. – 41,7%). Na dzień 1 października 2015 r. pogłowie bydła rogatego we wszystkich rodzajach gospodarstw wynosiło 11.193,8 tys. szt. (dynamika 102,9%), w tym krów – 4.213 (101,7%); owiec i kóz – 19.106,9 tys. szt. (104,9%), koni – 215,3 tys. szt. (102,5%) oraz drobiu – 57.134,6 tys. szt. (104,6%). We wszystkich rodzajach gospodarstw rolnych wyprodukowano 1.477,8 tys. ton mięsa w żywej wadze (dynamika 106,7%), 6.449,7 tys. ton mleka (107%), 4.091,3 mln szt. jaj (109,1%), 28,5 tys. ton wełny (105,5%), 947,2 tys. szt. skór karakułowych (96,7%). Najwięcej produkcji rolnej wyprodukowano w obwodzie Taszkenckim (4.788,4 mld UZS – dynamika 105,3%), Samarkandzkim (4.263,9 mld UZS – dynamika 106,6%) i Andiżańskim (2.926,1 mld UZS – dynamika 106,8%), najmniej – w Karakałpacji (996,9 mld UZS – dynamika 106,7%).

11.Handel zagraniczny

a/ Obroty handlu zagranicznego Uzbekistanu w okresie styczeń – wrzesień 2015 roku osiągnęły poziom 18.868,2 mln USD z dynamiką 100%, w tym eksport – 9.543 mln USD (dynamika 100%) oraz import – 9.325,2 mln USD (100%). 39,1% obrotów, 43,7% eksportu i 34,5% importu przypadało na kraje WNP. Saldo bilansu handlowego Uzbekistanu było dodatnie i wynosiło 217,8 mln USD, z czego 948,9 mln USD przypadało na kraje WNP oraz (-) 731,1 mln USD na pozostałe kraje. Z ogółu uzbekistańskiego eksportu 1.287,7 mln USD przypadało na przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego (dynamika 70,2%), w imporcie – 3.670,5 mln USD (dynamika 94,7%). W strukturze eksportu dominowały: nośniki energii i produkty ropopochodne – 26,8%, usługi – 25%, artykuły spożywcze – 9,8%, metale żelazne i kolorowe – 6,5%, produkty chemiczne i wyroby z nich – 4,9%, włókno bawełniane – 3,8%, maszyny i urządzenia – 1,3% oraz inne – 21,9%; w strukturze importu dominowały: maszyny i urządzenia – 41,5%, produkcja chemiczna – 17,2%, artykuły spożywcze – 13%, metale żelazne i kolorowe – 7,3%, usługi – 7,1%, nośniki energii i produkty ropopochodne – 6,1% oraz inne – 7,8%. Największymi partnerami handlowymi Uzbekistanu były: Chiny (20,1% obrotów – dynamika 128,6%), Rosja (17,3% – dynamika 76,4%), Kazachstan (11,9% – dynamika 85,3%), Korea (6,7% – dynamika 84,3%), Turcja (4,8% – dynamika 84,3%), Niemcy (2,1% – dynamika 80,2%), Afganistan (1,7% – dynamika 77,7%), Ukraina (1,5% – dynamika 55,8%), Brazylia (1,4% – dynamika 147,6%), Turkmenistan (1,4% – dynamika 102,3%), Iran (1,3% – dynamika 98,7%), Litwa (1,2% – dynamika 400%.), Indie (1,2% – dynamika 108,4%), Francja (1,2% – dynamika 101,9%), Japonia (0,8% – dynamika 101,9%), Tadżykistan (0,7% – dynamika 103,2%), Łotwa (0,7% – dynamika 78,7%), USA (0,7% – dynamika 68,5%), Bangladesz (0,6% – dynamika 160,4%), Kirgizja (0,6% – dynamika 61,8%), Włochy (0,6% – dynamika 86,7%), Zjednoczone Emiraty Arabskie (0,5% – dynamika 131%), Polska (0,5% – dynamika 82,2%).

b/ Wg polskich danych statystycznych, obroty handlowe między obu krajami w ciągu 9 miesięcy 2015 r. wyniosły 101,16 mln USD (dynamika 79%) (w 2014 r. - 127,54 mln USD, dynamika 97%), z czego polski eksport – 80,86 mln USD (78%), import – 20,30 mln USD (85%). Dominującą pozycją w polskim eksporcie były zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego (ponad 27%), produkty pochodzenia chemicznego i pokrewnych (ponad 25%),urządzenia mechaniczne i elektryczne, do odbioru i rejestracji dźwięku (ponad 17%), pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające i współudział. urządzenia (ponad 8%), drewno i wyroby z niego, wyroby z korka, słomy, esparto, wyroby koszykarskie (ponad 3%), a także gotowe artykuły spożywcze, napoje bezalkoholowe, alkohole i ocet, tytoń (ponad 3%). Wśród ww. towarów największą dynamiką (121%) charakteryzowało się drewno i wyroby z niego, wyroby z korka, słomy, esparto, wyroby koszykarskie, najmniejszą (54%) - gotowe artykuły spożywcze, napoje bezalkoholowe, alkohole i ocet, tytoń. Główne pozycje importowe z Uzbekistanu to: materiały i wyroby włókiennicze (45,5%, dynamika 98%), produkty mineralne (26,3%, dynamika 72%) oraz produkty pochodzenia roślinnego (22,1%, dynamika 84%).

12.Kursy walut

Oficjalne kursy walut (wg danych banku Centralnego) na dzień 1 stycznia 2015 roku kształtowały się następująco: 1 USD = 2.422,40 UZS, 1 Euro = 2.987,74 UZS; natomiast na dzień 30 września 2015 roku: 1 USD = 2.621,00 UZS, 1 Euro = 2 940,95 UZS.

 

 

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Decorative grit

The BIOVITA company offers a wide range of decorative grits. Full colors can be checked at: www.b...
Polska - TENCZYNEK 2021-04-19 Dodał: Marcin Fertacz Pozostałe wyroby Zobacz ofertę

Perlite, Perlit

Perlite - a natural product of mineral origin. It creates excellent conditions for the developmen...
Polska - TENCZYNEK 2021-04-19 Dodał: Marcin Fertacz Pozostałe wyroby Zobacz ofertę

Perlite, Perlit

Perlite - a natural product of mineral origin. It creates excellent conditions for the developmen...
Polska - TENCZYNEK 2021-04-19 Dodał: Marcin Fertacz Pozostałe wyroby Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert